Vilkår for fleksjob skal følge overenskomsten

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 19/1 - 2011

Den 17. december 2010 afsagde Højesteret dom i en principiel sag vedrørende fortolkningen af § 72, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af den nævnte lovbestemmelse fremgår, at når kommunen har givet tilbud om fleksjob, skal løn og øvrige arbejdsvilkår som udgangspunkt fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde.

Tvisten i den konkrete sag – der blev ført af henholdsvis Dansk Industri og HK Danmark som mandatar for hver sin part – vedrørte spørgsmålet om, hvorledes ovennævnte bestemmelse skal forstås i situationer, hvor den virksomhed, fleksjobaftalen indgås med, ikke har overenskomst, herunder om det i så fald er muligt at fravige overenskomstens vilkår ved individuel aftale.

Sagen angik spørgsmålet om ret til feriefridage, idet det fremgår af § 12 i landsoverenskomsten for kontor og lager for perioden 2004-2007, indgået mellem Dansk Handel & Service og HK Handel og HK Privat, at medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage.

Dommen i første instans blev afsagt af Sø- og Handelsretten, som ikke mente, at bestemmelsen i § 72, stk. 1 afskar muligheden for at indgå ansættelsesaftaler på andre vilkår, end dem, der ville være gældende hvis virksomheden var overenskomstdækket – og altså konkret, at den ansatte ved aftale kunne fraskrive sig retten til feriefridage.

Denne afgørelse blev imidlertid ændret af Højesteret, som fandt, at bestemmelsen – i overensstemmelse med forarbejderne – måtte forstås således, at den relevante overenskomstbestemmelse om løn og øvrige arbejdsvilkår (herunder eventuelle bestemmelser om feriefridage), kun kunne fraviges ved aftale mellem det konkrete ansættelsesforholds parter hvis overenskomsten i øvrigt åbnede mulighed for fravigelse – hvilket den konkrete overenskomst ikke gjorde.

Bemærkninger:
Ovennævnte dom betyder med andre ord, at ikke-overenskomstdækkede virksomheder, der påtænker at ansætte en person i fleksjob, fremover vil være nødt til at forholde sig til indholdet af de overenskomster, der måtte være gældende for det pågældende arbejdsområde, og at der i ansættelsesforholdet ikke kan indgås aftaler på andre vilkår end de overenskomstmæssige, medmindre overenskomsten selv åbner mulighed for individuelle fravigelser.

I overensstemmelse med ovenstående har Arbejdsmarkedsstyrelsen netop udsendt en ny orienteringsskrivelse af 12. januar 2011 til samtlige landets kommuner.