Vedtægtsændring i grundejerforening var bindende

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 25/9 - 2015

Højesteret fandt, at en generalforsamlingsbeslutning om at ændre foreningens vedtægter om ren- og vedligeholdelse var gyldig og bindende. By- og landsretten var nået til et andet resultat.

Grundejerforeningen var stiftet på baggrund af bestemmelser i en lokalplan, der var vedtaget i forbindelse med forberedelserne til områdets udstykning.

Det fremgik hverken af grundejerforeningens vedtægter eller lokalplanerne, at vedtægtsændringer skulle godkendes af kommunen.

På en generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget, at ændre foreningens vedtægter omkring sommer- og vintervedligeholdelse. Sagsøgeren stemte for, men rettede efterfølgende henvendelse til kommunen, der i et brev oplyste, at foreningen ikke gyldigt kunne vedtage ændringen, da den stred mod lokalplanen. Grundejerforeningen og kommunen afholdt herefter møder, hvor kommuen fastholdt.

Herefter indbragte grundejerforeningen spørgsmålet for byretten ved at grundejerforeningen nedlagde påstand overfor den grundejer, der havde rettet henvendelse til kommunen med påstand om betaling af det forøgede kontingentbidrag, som ændringen gav anledning til.

Byretten gav grundejeren medhold, da retten fandt, at grundejerforeningens vedtægter måtte forstås således, at de skulle være i overensstemmelse med områdets lokalplaner. To ud af landsrettens tre dommere stemte for at stadfæste byrettens dom, mens en dommer fandt, at der måtte lægges vægt på, at der var tale om en foreningsretlig gyldig beslutning og at samtlige medlemmer havde stemt for.

Højesteret konstaterede, at vedtægtsændringen var enstemmigt vedtaget. Herefter udtalte Højesteret, at det hverken fremgik af lokalplanerne eller vedtægterne, at en vedtægtsændring skulle godkendes af kommunen, hvorfor dette ikke kunne anføres som en betingelse for, at beslutningen var lovlig. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen var i strid med lokalplanerne i området, fandt Højesteret ikke, at udvidelserne af vedtligeholdelsespligten var i strid med lokalplanerne, og at de faldt indenfor grundejerforeningens formål og naturlige virksomhed.

Højesteret erklærede sig herefter enig med landsrettens mindretal og gav herefter grundejerforeningen medhold.

Højesterets dom af 28. maj 2015