Udsivning af methangas var ikke en varig naboretlig gene.

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 18/5 - 2016

Det er et ikke ukendt fænomen, at der fra gamle affaldsdepoter kan strømme methangas. Dette skete også i forbindelse med et ældre affaldsdeponi, som var lukket ned i 2006, tilhørende KARA/Noveren.

Naboen, der havde købt sin ejendom i 2006, konstaterede ligesom andre naboer i 2008, at der var udsivning af gas. KARA igangsatte sammen med myndighederne afværgeforanstaltninger på naboens ejendom. I 2009 kunne der ikke længere konstateres gas på naboejendommen. Gasforureningen medførte at naboens ejendom blev kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven, og den blev givet en nuancering ”F2”, hvilket betyder, at det vurderes, at forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for ejendommens aktuelle boliganvendelse.

Senere flyttedes afværgeforanstaltningerne ind på KARAs ejendom. I 2013 anlagde naboen sag mod KARA med påstand om, at KARA skulle erstatte naboens værditab på ejendommen. Naboen baserede i første række sit krav på miljøerstatningsansvarsloven og i anden række på naboretligt grundlag. Kravet fra naboen lød på 3,55 mio. kr. Det var naboens opfattelse, at forureningen ikke ville ophøre, og at der var en varig risiko for udsivning af gas til hans grund.

KARA erkendte erstatningsansvaret, men var ikke enig i erstatningsbeløbet, og påstod derfor frifindelse mod betaling af 250.000 kr., der skulle dække naboens midlertidige ulemper. KARA gjorde gældende, at et afværgeprojekt, som KARA havde fremlagt i 2014 dokumenterede, at naboens ejendom kunne udgå af kortlægningen i 2016, og at der ikke længere var risiko for udsivning.

Retten lagde til grund, at der ikke siden 2009 var sket forurening af naboens grund, og at der efter gennemførelsen af afværgeforanstaltningerne ikke længere var risiko for methangasudsivning. Retten fandt det også sandsynliggjort, at ejendommen ville udgå af kortlægning, og at den tilbudte erstatning på 250.000 kr. var passende.

På denne baggrund frifandt retten KARA og naboen blev tilpligtet at betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til KARA.