Tre retsinstanser: du kan ikke nøjes med en betinget dom for groft skattesvig

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 23/1 - 2017

Der var ikke grundlag for at gøre dom for momssvig og grov skattesvig i et andengangstilfælde helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte var fundet skyldig i bl.a. momssvig og grov skattesvig, hvorved han i 2011 og 2012 havde unddraget statskassen for ca. 1,2 mio. kr. Straffen var fastsat til 1 års fængsel. Tiltalte var i 2005 idømt fængsel i 40 dage for ligeartet kriminalitet, hvor det unddragne beløb udgjorde ca. 280.000 kr.

Det fremgår af forarbejderne til reglerne om samfundstjeneste – ændring i 2015 - at der ikke var grundlag for fortsat at udvise særlig tilbageholdenhed med at anvende samfundstjeneste i sådanne sager. Det fremgik videre af forarbejderne, at straffen efter omstændighederne også kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis tiltalte tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. Dette spørgsmål har tre retsinstanser nu vurderet og de nåede alle frem til at den dømte ikke kunne nøjes med betinget dom og samfundstjeneste.

Der er efter retspraksis som udgangspunkt ikke grundlag for at anvende betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, som straf for forsætlig skattesvig, men af forarbejderne til en ændring af reglerne om samfundstjeneste i 2015 fremgik, at der ikke var grundlag for fortsat at udvise særlig tilbageholdenhed med at anvende samfundstjeneste i sådanne sager. Det fremgik videre af forarbejderne, at straffen efter omstændighederne også kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis tiltalte tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, idet der måtte foretages en samlet vurdering af dels grovheden af den nu foreliggende kriminalitet som udtrykt ved længden af fængselsstraffen, dels omfanget og alvoren af den tidligere kriminalitet. Herudover kunne det indgå, hvor lang tid der var gået siden den tidligere kriminalitet.

Højesteret tiltrådte, at straffen var fastsat til fængsel i 1 år. Henset til, at tiltalte nu var dømt for at have unddraget statskassen et betydeligt beløb ved moms- og skattesvig, og at han i 2005 var idømt fængsel i 40 dage for ligeartet kriminalitet, tiltrådte Højesteret endvidere, at der uanset tiltaltes gode personlige forhold ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste.

KOMMENTAR: Ud fra en læsning af dommene forekommer resultatet rigtigt også på trods af de nævnte lovforarbejder. Der tales om den dømtes i øvrigt gode personlige forhold, men de blegner nu lidt holdt op mod en så alvorlig økonomisk forbrydelse og uden den dømte har rettet for sig ved at betale eller forsøge på at betale. Og det virker overskueligt for samfundet at den dømte ikke skal gøre samfundstjeneste, f.eks. som rådgiver for kasserere i frivillige forening om moms og skat.

Sag 210/2016