Strider det mod menneskerettighedskonventionen at straffe de tilhørere, der demonstrer i Folketinget?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 5/12 - 2016

Det spørgsmål har Østre Landsret taget stilling til.

14 tilhørere demonstrerede fra tilhørerlogen i Folketinget under en debat om udlændingeloven. De sang en medbragt sang om flygtninge og kastede flyers med tekst om asylpolitik ud over salen i Folketinget. De var medlemmer af foreninger til støtte af udlændinges rettigheder i Danmark.

De blev anholdt og tiltalt for overtrædelse af straffeloven efter en regel, der handler om ”den, der ved larm eller uorden forstyrrer offentlig samling af Folketinget”. Byretten fandt dem skyldige og idømte dem bøder efter straffeloven.
To af dem ankede til landsretten og påstod sig frifundet. De anførte bl.a., at deres handling var en udmøntning af deres ytringsfrihed om et aktuelt politisk spørgsmål. Desuden var anholdelse og straf et uforholdsmæssigt indgreb i strid med deres rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var enig med byretten i, at de var skyldige. Landsretten tiltrådte også bøderne, der var idømt efter straffeloven. Byretten og landsretten har i begrundelsen blandt andet lagt vægt på, at de tiltaltes adfærd forstyrrede mødet i Folketinget. I begrundelsen er det også fremhævet, at reglen i straf¬feloven medvirker til at yde beskyttelse af folketingsmedlemmerne under udøvelsen af deres virke. Straffelovens regel må derfor anses for nødvendig i et demokratisk samfund.

Det er således heller ikke i strid med menneskerettighedskonventionen at straffe de demonstrerende tilhørere.