Skatteministerens lovprogram 2005-2006

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 4/10 - 2005

Med Folketingets åbning er Skatteministeriets lovprogram blevet offentliggjort. Fra lovprogrammet kan følgende udvalgte emner fremhæves:

Udvidelse af adgangen til aktieombytning:

Det foreslås, at adgangen til skattefri aktieombytning udvides, så aktieombytninger også kan foretages i tilfælde, hvor et selskab erhverver yderligere aktier i et selskab, som det allerede besidder flertallet af stemmerne i. Med de nugældende regler er det et krav, enten at der ved aktieombytningen opnås flertal af stemmer eller at et selskab ved aktieombytningen erhverver de resterende aktier i et andet selskab.

EF-Voldgiftskonventionen om dobbeltbeskatning:

Det foreslås, at Folketinget godkender at Danmark tiltræder en udvidelse af Voldgiftskonventionen således at også Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn omfattes af konventionen.

Medarbejderaktier:

Der foreslås en lempelse af reglerne for, hvornår kursen for en købe- og tegningsret kan anses at ligge fast i medarbejderes aftaler om tildeling af medarbejderaktier.

Skattekonto for virksomheder:

Det foreslås, at der for hver virksomhed oprettes en samlet konto, hvor skat, moms m.v. indbetales. Alle udbetalinger til virksomhederne vil også ske via skattekontoen. Herved er det lettere for virksomheden og det offentlige at se det samlede mellemværende.

Aktieavancebeskatningsloven:

Der vil blive fremsat et forslag om forenkling af aktieavancebeskatningsloven.

Indkomstregister:

Det foreslås at etablere et offentligt dataregister, hvor indkomstoplysningerne samles. Herved skal der kun ske een indberetning til registreret, og alle offentlige myndigheder vil have adgang til at trække på registret til brug for sagsbehandlingen.

Inddrivelse:

Det foreslås at gøre inddrivelsesreglerne mere overskuelige ved at samle og harmonisere reglerne om inddrivelse i inddrivelsesloven og opkrævningsloven.

Vi vil følge op på forslagene efterhånden som de behandles eller vedtages.