Skattefri tilførsel af aktiver efterfulgt af skattefri ophørsspaltning - afslag.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 20/4 - 2006

A og B ejede hver 50% af C. C drev virksomhed med produktion og salg af ventilationsudstyr. C ejede herudover aktierne i datterselskaberne D og E. D drev agenturvirksomhed og E drev udlejningsvirksomhed. Som led i en omstrukturering, hvor A og B skulle opnå ejerskab til koncernen via 100% personligt ejede holdingselskaber ønskedes det at tilføre alle aktiver og passiver i C til et nyt selskab F samt at ophørsspalte C i to nye holdingselskaber, G og H, der skulle ejes 100% af A henholdsvis B. Subsidiært ønskedes der tilladelse til at virksomheden med produktion og salg af ventilationsudstyr blev tilført et nystiftet datterselskab.

Skat nægtede at give tilladelse til skattefri tilførsel af alle aktiver og passiver i C. Skat fandt herved, at C´s aktier i datterselskaberne D og E var aktiver adskilt fra virksomheden med produktion og salg af ventilationsudstyr, og at aktierne i datterselskaberne B og C ikke udgjorde en ”virksomhed” som forudsat i fusionsskatteloven. Skat gav derimod tilladelse til at virksomheden med produktion og salg af ventilationsudstyr skattefrit blev tilført et nystiftet selskab. (SKM 2006.145)

Kommentar:

Med afgørelsen har Skat bidraget til hvad der skal forstås ved virksomhed i fusionsskatteloven. Virksomhed i fusionsskatteloven skal forstås som i den øvrige skattelovgivning. Herudover har Skat med afgørelsen også slået fast, at de enkelte aktiver og passiver i et selskab undersøges med henblik på at afgøre, om der er en virksomhed eller ej. Havde aktierne i selskabet C ikke bestået i aktier i datterselskaber med helt andre aktiviteter, men aktier eller andele i f.eks. en leverandørforening, ville aktierne/andelene have hørt til C´s produktions- og salgsvirksomhed, og tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ville have kunnet gives.

Det er også værd at bemærke, at den ønskede struktur kunne have været opnået med en aktieombytning af aktierne i C med aktier i et nystiftet selskab efterfulgt af en ophørsspaltning af det nystiftede selskab. Hvorfor denne løsningsmodel ikke blev anvendt er uvist.