Selskabsskat 25%, rentefradragsbegrænsning og øget skattesats på aktieskat

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 13/7 - 2007

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.), lovforslag nr. L 213 2006/2007 er vedtaget af folketinget den 1. juni 2007.

Loven indeholder forskellige ændringer til skattelovgivningen, men jeg skal her fremhæve, at selskabsskattesatsen med virkning for indkomståret 2007 er nedsat fra 28% til 25%.

Ligeledes er skattesatsen i virksomhedsskatteloven nedsat til 25%.

Rentefradraget er beskåret som et indgreb mod kapitalfondenes lånefinansierede opkøb. Indkomstårets nettofinansieringsudgifter kan alene fradrages herefter i det omfang, at de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets standardrente. Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 20 mill. kr., hvilket friholder en del mindre virksomheder fra at blive berørt af denne del af forslaget. Rentefradragsbeskæringsreglen har virkning for nettofinansieringsudgifter, der vedrører perioden fra og med den 1. juli 2007.

SKAT af udbytte og aktieavance (aktieindkomst) beskattes fortsat med 28% for indkomster under (2007-tal) 45.500 kr./ægtefæller tilsammen 91.000 kr. og 43% af avance og udbytte herudover. Det nye er, at der nu er en ny progressionsgrænse, der indtræder ved 100.000 kr./200.000 kr. for ægtefæller (2007-tal), således at al aktieindkomst (udbytte og avance) som ligger herudover vil blive beskattet med 45% fremover.

Loven afstedkommer en række andre ændringer som kan uddybes ved behov.