Sammenblanding af affald kostede bøde på 77.000 kr.

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 20/1 - 2014

Virksomhed idømt bøde for at have sendt plastikaffald iblandet pap uden at have indhentet forudgående tilladelse.

Affaldslovgivningen er et område, som volder mange virksomheder hovedbrud. Reglerne, der for langt størstedelens vedkommende har udspring i EU-lovgivningen, er komplicerede. Ofte begynder problemerne allerede i forbindelse med fastlæggelsen af, hvornår noget er omfattet af affaldsbegrebet i lovgivningen.

I den konkrete sag sendte en virksomhed ca. 18 tons plastikbøjler, som var iblandet minimum 5% pap, fra Danmark til Tyskland uden at have anmeldt dette i henhold til EU forordning 1013/2006 om overførsel af affald.

Plastaffaldet blev transporteret i en lastbil, der var markeret med et sort ”A”, idet transporter med affald efter tyske regler skal være markeret med et sådant skilt. Ved en politikontrol blev lastbilen udvalgt og der blev taget billeder af affaldet som viste, at der ikke vare tale om rent plastikaffald men derimod om en blanding af plastik, pap og papir. Bøjlerne var formentlig blevet sammenpresset sammen med det papir og papemballage, som de oprindeligt havde befundet sig i.

Den nævnte EU forordning indeholder bilagsoversigter over forskellige typer affald, hvor nogle typer er grønlistede, hvilket betyder, at de kan overføres uden anmeldelse og tilladelse. Plastikbøjler, pap og papir er hver især selvstændigt set grønlistede. Men her var de blandet sammen, og spørgsmålet var herefter, om affaldet var fritaget for anmeldelsespligten.

I EU- domstolens dom i sag C-259/05, Omni Metal Service, præmis nr. 42, udtalte domstolen, at overførselsforordningen skal forstås således, at den omstændighed, at sammensat affald kombinerer to materialer, som begge er opført på den grønne affaldsliste i bilag II til bekendtgørelsen, ikke medfører, at den ordning, der er indført ved forordningen, for så vidt angår det affald, der er opført på denne liste, finder anvendelse på nævnte sammensatte affald.

Byretten lagde til grund, at der i lasten var sket en sammenblanding af to forskellige affaldstyper, hvorved læsset efter sin karakter ikke længere kunne anses som en enkelt affaldstype, der var omfattet af overførselsforordningens undtagelsesregler. Herefter og da virksomheden ikke havde indhentet forudgående tilladelse idømtes virksomheden en bøde på 77.000 kr. I bødefastsættelsen lagde byretten vægt på, at det af bemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven fremgår, at bødeniveauet i førstegangstilfælde ved undladelse af anmeldelse af affaldsoverførsel bør ligge på 20.000 kr. med tillæg af 3.000 kr. pr. påbegyndt ton.

Sagen blev anket til landsretten, der bemærkede, at overførelsesforordningen skal fortolkes restriktivt. Sammenblandingen af én type anmeldelsesfrit grønt affald med en anden anmeldelsesfri grøn affaldstype indebærer derfor, at der er tale om anmeldelsespligtigt blandet affald, uanset om den ene affaldstype kun er til stede i begrænset omfang. Den omstændighed, at pappet alene udgjorde mindst 5% af læsset, kunne ikke føre til, at undtagelsesbestemmelserne fandt anvendelse.

Landsretten lagde endvidere vægt på vidneforklaringer om, at plastbøjlerne uden problemer kunne være taget ud af papkasserne, og det var derfor tale om et bevidst valg fra virksomheden, når man valgte at presse bøjlerne sammen med pappet, og overtrædelsen af overførelsesforordningen var således forsætlig, og udført med henblik på at opnå en økonomisk fordel.

Landsretten udtalte, at det var en skærpende omstændighed, at overtrædelsen var begået i forbindelse med udførelse af erhvervsvirksomhed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 5.

På denne baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom.

Dommen illustrerer de udfordringer, som ligger i at forstå og håndtere affaldsbegreberne. I denne sag blev to affaldstyper, der isoleret set var undtaget fra en anmeldelsespligt – ud fra den forudsætning, at de begge er genanvendelige – pludselig anmeldelsespligtige, fordi der ved sammenblandingen opstod en tredje og ny type affald, hvis egenskaber kunne være anerledes, end for de affaldstyper, der indgik som ingrediens i den nye affaldstype.

(Østre Landsrets dom af 24. september 2013)