ROS TORVS ANVENDELSE AF PERSONDATA I FORBINDELSE MED PARKERING

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 5/9 - 2016

I de seneste år er der kommet stadig større fokus på beskyttelsen af personlige oplysninger. Fokus har medierne rettet sig meget mod on-line tjenester, herunder google, der i vidt omfang indsamler oplysninger om brugere, og som selskabet i større eller mindre omfang kan videregive til andre virksomheder.

Mange er dog ikke opmærksomme på, at også mere traditionelle virksomheder i vidt omfang behandler persondata og derfor er underlagt persondataloven. En udtalelse fra Datatilsynet vedrørende registrering af nummerplader på RO’S Torv illustrerer dette.

På RO’S Torv har Dades A/S indrettet parkeringsområdet således, at en bil, når den kører ind i parkeringshuset, får affotograferet sin nummerplade. Når forbrugeren forlader RO’S Torv, skal han, såfremt han har parkeret i 2 timer betale for parkering ved at indtaste sit registreringsnummer på en automat.

Når bilen forlader RO’S Torv vil dette blive registreret, og der udspiller sig tre senarier. Hvis bilen har været parkeret i under 2 timer på RO’S Torv vil oplysninger om registreringsnummer og bilens ejer blive opbevaret i 15 måneder. Hvis parkeringen har varet mere end 2 timer og forbrugeren har betalt, vil oplysningerne blive opbevaret i 5 år, og hvis parkering har varet mere end 2 timer og forbrugeren ikke betaler, da vil oplysningerne blive opbevaret i minimum 3 år, og såfremt der herefter måtte ske betaling, vil oplysninger blive opbevaret i op til 5 år.

For så vidt angår registrering af personer med parkeringskort som følge af handicap, registrerer RO’S Torv som minimum registrantens navn og den pågældendes bils registreringsnummer. På baggrund af en enkelt borgerhenvendelse valgte Datatilsynet at behandle sagen og rettede på denne baggrund henvendelse til Dades A/S.

Dades A/S har oplyst, at indsamling af registreringsnumrene og registrering af navn og registreringsnummer sker, for at man kan sikre sine interesser i forbindelse med bilens parkering på RO’S Torv. Det er endvidere Dades A/S’s opfattelse, at disse interesser vejer tungere end hensynet til den registreredes interesser. Datatilsynet er principielt enig i, at Dades A/S er berettiget til at indsamle og behandle de pågældende oplysninger. Spørgsmålet er herefter, hvornår Dades A/S er forpligtiget til at slette de pågældende oplysninger.

For så vidt angår parkering i under 2 timer har Dades A/S oplyst, at de anser det for nødvendigt at opbevare navn og registreringsnummer i op til 15 måneder, da dette er nødvendigt for at kunne finde eventuelle fejl i systemet, for at sikre driftssikkerheden og for at kunne forbedre parkeringsoplevelsen for RO’S Torvs kunder. Her overfor har Datatilsynet tilkendegivet, at ingen af de anførte begrundelser efter tilsynets opfattelse kan begrunde, at oplysningerne gemmes i op til 15 måneder. Efter tilsynets opfattelse skal oplysningerne slettes uden ugrundet ophold efter, at bilen har forladt RO’S Torv.

I den situation hvor der har været parkeret i mere end 2 timer og hvor der efterfølgende er sket betaling, har Dades A/S oplyst, at de anser sig forpligtet i henhold til bogføringsloven til at opbevare de registrerede oplysninger i 5 år. Det er dog Datatilsynets opfattelse, at pligten i medfør af bogføringslovens § 10 ikke kræver, at der registreres navn og registreringsnummer på den parkerede bil og sammenligner i denne forbindelse med parkeringshuse med den mere traditionelle bom, hvor der netop ikke sker registrering af disse oplysninger. Det er således også i dette tilfælde Datatilsynets opfattelse, at de registrerede oplysninger skal slettes uden ugrundet ophold, efter at bilen har forladt parkeringshuset.

I relation til parkering ud over 2 timer, hvor der ikke er sket betaling har Dades A/S anført, at det er nødvendigt at opbevare oplysningerne i 3 år svarende til forældelsesfristen for det pågældende krav. Såfremt der i løbet af inddrivelsesprocessen sker betaling af kravet, vil det være nødvendigt at opbevare oplysningerne i 5 år i medfør af bogføringsloven. Datatilsynet anerkender, at det er nødvendigt for Dades A/S at opbevare de registrerede oplysninger, indtil kravet er indfriet dog maksimalt 3 år, idet kravet efter udløb af denne frist vil være forældet. Det er dog tilsynets opfattelse ligesom ovenfor, at det ikke er nødvendigt at opbevare navn og registreringsnummer i medfør af bogføringsloven, og Dades A/S er efter tilsynets opfattelse forpligtet til at slette de pågældende oplysninger, når kravet er betalt.

I relation til registrering af navn og registreringsnummer for indehavere af parkeringskort for personer med handicap har Dades A/S anført, at disse oplysninger ikke er følsomme personoplysninger, hvorfor registreringen er sket med retten. Det er dog Datatilsynets opfattelse, at eftersom det alene er personer med en varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, der er berettiget til at modtage et sådant parkeringskort, må registrering af indehavere af sådanne kort sidestilles med registrering af oplysninger af helbredsmæssig karakter. På denne baggrund er der tale om følsomme personoplysninger, hvorfor disse oplysninger ikke uden Datatilsynets forudgående samtykke må registreres.

Afgørelsen illustrerer, at man som erhvervsdrivende hver gang man vælger at registrere oplysninger skal overveje, hvorvidt det overhovedet er relevant at registrere de pågældende oplysninger, men også overveje hvor længe det er nødvendigt at gemme de registrerede oplysninger.