Regning på 161.174 kr. i skat ved salg af ejendom

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 14/11 - 2014

Mange glemmer, at salg af fast ejendom som udgangspunkt udløser skat. Kun hvor undtagelsesreglerne i ejendomsavanceloven er opfyldt, slipper du for skatten.
En af mulighederne for at undgå skat er, at ejendommen har tjene til bolig for ejeren. Det kan være svært at bevise det, når ejeren – som i denne sag – har to ejendomme.
Sagen drejede sig ligesom om, hvorvidt appellanten skulle have nedsat sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 med. 161.174 kr. Det er mange penge, fordi det er nettokroner – der skal altså tjenes cirka det dobbelt for at betale skatten.
Ejeren gjorde gældende, at beløbet på 161.174 kr. udgjorde en skattefri ejendomsavance, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet han hævdede, at ejendommen i hans ejertid havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle.
Byretten havde lagt til grund, at han havde afgivet skiftende forklaringer om sagens faktiske forhold i relation til hans og ægtefællens boligforhold, og pålagde ham derfor en skærpet bevisbyrde for, at ejendommen reelt havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle..
Byretten fandt ikke, at vidneforklaringer fra naboer mv. havde ført til, at han havde løftet den skærpede bevisbyrde. Byretten lagde også vægt på, at ejeren ikke havde besvaret Skatteministeriets opfordring om at fremlægge dokumentation for forbrug af el mv. for en anden ejendom, som han også ejede i den omtvistede periode, som han hævdede var ubeboet i den omtvistede periode.
Ejeren ankede til landsretten. For landsretten fremlagde ejeren en række yderligere kvitteringer for kontantbetaling af benzin og diesel, indkøb foretaget i nærheden af eller til brug for den omtvistede ejendom, post modtaget på den omtvistede adresse samt en lægejournal, som viste, at han i den påståede ejerperiode havde været til lægen i nærheden af den omtvistede ejendom.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten bemærkede, at den for landsretten yderligere bevisførelse ikke kunne føre til andet resultat.
KOMMENTAR: Der står mellem linjerne, at skatteyderen var langt fra at overbevise retten. Det største problem har nok været, at der trods opfordring herom ikke kunne dokumenteres et reelt forbrug af el og vand. Denne fejl har ført til mange tilsvarende afgørelser og dommen viser blot, at der skal meget til at løfte den bevisbyrde, som ejeren af to ejendomme har. Derfor skal du – inden du køber ejendom nummer to – lige tænke i ejendomsavanceskattelovgivning.
SKM2014.770. ØLR 10. afd. B-2314-13.