Produktansvar - erstatning for skader ved brand

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 27/4 - 2015

Leverandør af friturekoger anset for at være ansvarlig for skader for 1 mio. kr. forvoldt ved brand.

I forbindelse med rengøring af en friturekoger fik en medarbejder i en grillpavillion samlet friturekogeren forkert. Varmelegemet blev i den forbindelse placeret, så det kom i kontakt med frituredampene, der herved blev antændt og som forårsagede brandskader for omkring 1 mio. kr.

Pavillionens forsikringsselskab anlagde herefter sag mod leverandøren af friturekogeren med krav om betaling af erstatning svarende til forsikringsudbetalingen under henvisning til produktansvarsloven, idet forsikringsselskabet gjorde gældende, at friturekogeren led af en defekt.

Hverken byretten eller landsretten fandt, at forsikringsselskabet havde løftet bevisbyrden for, at produktet led af en defekt.

For landsretten blev der gennemført syn og skøn. Landsretten fandt, at der ikke var ført bevis for, at leverandøren skulle have haft kendskab til, at en forkert samling ville kunne medføre brand eller at friturekogerens skulle opfylde kravene til en bestemt DS norm. På denne baggrund fandt landsretten ikke, at friturekogeren led af en defekt, da den blev bragt i omsætning.

Højesteret nåede til det modsatte resultat. Højesteret fandt, at producenten af friturekogeren burde have indset, at det var en nærliggende risiko, at en bruger af friturekogeren kunne samle den forkert med den nævnte betydelige risiko for
brand og at det var ukompliceret at konstruere friturekogeren, så den ikke kunne tændes, hvis den blev samlet forkert.

På denne baggrund fandt Højesteret, at friturekogeren var behæftet med en konstruktionsfejl, idet den ikke havde den sikkerhed, som man med rette kunne forvente, og at det var uforsvarligt af producenten at bringe et produkt, der indebar en sådan fare, i omsætning. Som leverandør af friturekogeren hæftede leverandøren derfor for producentens ansvar.

Dommen illustrerer den strenge culpanorm, som gælder i det gennem retspraksis skabte produktansvar som gælder ved siden af produktansvarsloven.

Højesterets dom af 14. april 2015.