Præcisering af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis for registrering af betingede eller samtidige vedtægtsændringer i selskaber

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/11 - 2009

Foranlediget af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i flere tilfælde har modtaget henvendelser om betingede eller samtidige påtænkte ændringer af vedtægterne for selskaber, og om hvorvidt de påtænkte ændringer vil kunne føre til registrering, når de endelige dokumenter foreligger, har styrelsen besluttet at præcisere dens administrative praksis vedrørende registreringen af sådanne vedtægtsændringer.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opfattelse, at det generelt ikke er muligt at foretage betingede ændringer af et selskabs vedtægter.

I særlovgivningen kan der dog være hjemmel til betingede vedtægtsændringer, hvilket i sagens natur accepteres.

Derudover accepteres betingede vedtægtsændringer i følgende tilfælde, idet accepten i begge tilfælde forudsætter, at samtlige tilknyttede betingelser er opfyldt:

1. Generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse.

Tilknyttede betingelser:

Generalforsamlingen skal træffe beslutning om kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen, hvilket skal ske på samme generalforsamling. Endvidere skal der være tale om en kapitalforhøjelse, hvor der udarbejdes prospekt, eller hvor tegningen af kapitalforhøjelsen i øvrigt ikke sker på selve generalforsamlingen, og det kan sandsynliggøres, at det ikke er muligt at få kapitalforhøjelsen på plads inden fire uger efter generalforsamlingen, hvilket er anmeldelsesfristen i forhold til kapitalnedsættelsen.

Kapitalnedsættelsen og -forhøjelsen skal anmeldes samtidigt og senest 4 uger efter beslutningen, og der skal i forbindelse med anmeldelsen vedlægges et følgebrev, hvoraf tydeligt fremgår, at kapitalforhøjelsen endnu ikke er endelig, men at dette senest vil ske på en given dato – så hurtigt som praktisk muligt og ikke senere end 8 uger efter generalforsamlingsbeslutningen.

Generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsættelse og den samtidige kapitalforhøjelse skal være klar og så præcis, at bestyrelsen ikke tillægges et råderum i den forbindelse. Det betyder, at generalforsamlingen skal have truffet beslutning om udformningen af de øvrige ændrede vedtægtsbestemmelser, hvis ændringerne gennemføres.

Endelig skal ændringerne være præcist og detaljeret beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen samt i referatet.

2. Generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøjelse og samtidig ophævelse af aktieklasser og/eller indførelse hhv. ophævelse af stemmeloft eller ejerloft.

Tilknyttede betingelser:

Der skal være tale om et selskab, som er børsnoteret eller som på baggrund af kapitalforhøjelsen vil blive optaget til notering.

Kapitalforhøjelsen og sletningen/indførelsen af kapitalklasser og ændring/ophævelse af stemmeloft eller ejerloft skal være truffet på samme generalforsamling som kapitalforhøjelsen, og der skal være tale om en kapitalforhøjelse, hvor der skal udarbejdes prospekt, eller hvor tegningen af kapitalforhøjelsen i øvrigt ikke sker på selve generalforsamlingen, og det kan sandsynliggøres, at det ikke er muligt at få kapitalforhøjelsen tegnet og indbetalt inden fire uger efter generalforsamlingen, hvilket er anmeldelsesfristen for vedtægtsændringer.

Det skal i beslutningen fastsættes, hvornår kapitalforhøjelsen senest skal være afklaret, og det skal være så hurtigt som praktisk muligt – dog senest 8 uger efter beslutningen.

Generalforsamlingens beslutning skal være klar og så præcis, at bestyrelsen ikke tillægges et råderum i den forbindelse. Det betyder, at generalforsamlingen skal have truffet beslutning om udformningen af de øvrige ændrede vedtægtsbestemmelser, hvis ændringerne gennemføres.

Endelig skal ændringerne være præcist og detaljeret beskrevet i såvel indkaldelsen som i referatet.

Udover ovenstående situationer accepteres betingede vedtægter ikke. Dette gælder uanset om styrelsen i tidligere konkrete enkeltstående tilfælde har anerkendt og registreret sådanne vedtægtsændringer.

Styrelsen oplyser dog samtidig, at dette alene er styrelsens vejledende fortolkning, og at den endelige afgørelse træffes af domstolene.