Passagerne vandt i Højesteret

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 13/6 - 2016

Det har igennem mange året været store udfordringer med at flyselskaberne overbookede deres fly og flyafgange blev ofte forsinkede og aflyst. Dette havde store samfundsmæssige konsekvenser, og for at presse flyselskaberne til ikke at overbooke flyene og til at stræbe efter, at gennemføre flyvningerne rettidigt, vedtog EU forordning 261/2004. Forordningen beskriver de rettigheder, som flypassagerer har, hvis de bliver afvist at boarde, eller hvis flyet bliver aflyst eller er forsinket.

En af de rettigheder, som har medført mange retssager både i Danmark og det øvrige Europa er retten til kompensation. Hvis en flyvning aflyses eller forsinkes i mere end 3 timer, har passageren som udgangspunkt ret til kompensation. Kompensation kan – afhængig af flyvningens længde – blive på op til 600 euro. Flyselskabet er kun fritaget for at betale kompensation, hvis de orienterer passageren om aflysningen eller forsinkelsen senest 2 uger før flyvningen eller hvis forsinkelsen/aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, og flyselskabet træffer alle forholdsregler, som man med rimelighed kan forlange, at det skal træffe for at undgå forsinkelsen eller aflysningen.

Eftersom det i praksis kun er når en forsinkelse eller aflysning skyldes udsædvanlige omstændigheder, at flyselskabet kan undgå at betale kompensation, forsøger selskabet ofte at påberåbe sig sådanne omstændigheder. Tidligere påberåbte de sig reglen altid, men efterhånden som der har været ført mange retssager om hvad begrebet ”usædvanlige omstændigheder” omfatter.

For at få afklaret retsstillingen omkring ”usædvanlige omstændigheder” udvalgte landsretten i 2014 fire sager, der repræsenterede fire hyppigt forekommende situationer, som skulle hastebehandles, og som skulle være retningsgivende for flere tusinde tilsvarende sager, der verserede ved de danske domstole. En af disse sager blev ført af Forum Advokater. I januar 2015 blev alle fire sager afgjort, og ligesom i byretten fik passagerne medhold i landsretten.

Tre af sagerne vedrørte situationer hvor forsinkelserne skyldtes tekniske fejl på de respektive fly. I den sidste sag havde lufthavnens personale beskadiget flyet, så det blev forsinket.

Flyselskabet besluttede – angiveligt sammen med markedets øvrige store flyselskaber - at søge om tredjeinstansbevilling, således at sagerne kunne prøves for Højesteret, hvilket de fik, og sagerne blev anket til Højesteret. Under forberedelsen af sagerne valgte flyselskabet imidlertid at hæve to af sagerne, herunder den sag som Forum Advokater førte.

Højesteret slog i sine to afgørelser fast, at flyselskabet som altovervejende hovedregel er forpligtet til at betale kompensation, når en flyafgang er forsinket eller aflyst. Kun i helt særlige tilfælde, hvor forsinkelsen/aflysningen skyldes forhold, som ikke er en naturlig del af at drive luftfartsselskab, kan forholdene begrunde, at der ikke skal betales kompensation. Når det gælder tekniske fejl, kan disse som altovervejende udgangspunkt ikke berettige til fritagelse for at betale kompensation. Det gør ingen forskel om flyet er velvedligeholdt og at fejlen ikke burde have været fundet ved sædvanlig vedligeholdelse. Kun hvis den tekniske fejl er en helt generel fejl ved hele flytypen eller tilsvarende vil der være tale om usædvanlige omstændigheder, som fritager flyselskabet for betaling af kompensation.

Nu burde være slået fuldstændig fast, at tekniske fejl ikke er ”usædvanlige omstændigheder”. Dette havde EU-domstolen fastslået i flere afgørelser tidligere, og derfor kom Højesterets afgørelser på ingen måde som en overraskelse. Derfor var det også uforudset, at selskabet indbragte sagen for Højesteret. Det endte trods alt med at koste dem flere hundredetusinde i sagsomkostninger.