Nye regler om lægeattest ved sygefravær

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/2 - 2010

Som vi tidligere har orienteret om her på lovorientering.dk, er der fra 1. januar 2010 kommet nye regler om lægeattest ved sygefravær.

Disse regler bevirker, at der grundlæggende findes fire forskellige former for lægeerklæringer nemlig:

a) Mulighedserklæring
b) Friattest
c) Varighedsattest og
d) Lægeattest vedrørende tjenestemænd (behandles ikke nærmere her)

Mulighedserklæring og friattest erstatter tilsammen det, der hidtil har været en ”normal” lægeerklæring.

a) Mulighedserklæring

Lovhjemlen til denne erklæring findes i sygedagpengelovens § 36 a. Sigtet med erklæringen er at fastholde den ansatte gennem hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen, eventuelt ved aftale om særlige arbejdsvilkår i en periode. I modsætning til den traditionelle lægeerklæring kan mulighedserklæringen udfærdiges også uden, at der er et aktuelt fravær.

Mulighedserklæringen kan således anvendes eksempelvis i følgende tilfælde:

- Længerevarende sygefravær f.eks. ved symptomer fra bevægeapparatet, stress etc.
- Sygefravær i forbindelse med alvorlig sygdom
- Sygefravær under graviditet
- Hyppigt kortvarigt fravær, eventuelt omkring weekender eller med vekslende eller uklare begrundelser
- Fortsat nedsat arbejdsfunktionsevne efter udløbet af den periode, der er angivet i tidligere udfærdiget mulighedserklæring i samme fraværsperiode.

Vær opmærksom på, at mulighedserklæringen i første omgang skal udfyldes af arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab, hvorefter den udfyldte blanket formidles til den ansattes praktiserende læge, som på side 2 afgiver sin udtalelse i sagen.

b) Friattest

Udfærdiges med hjemmel i funktionærlovens og arbejdsretlig domspraksis. Erklæringens formål er at udgøre dokumentation for sygdom som lovlig grund til fravær, og attesten kan derfor alene udfærdiges under aktuelt fravær. Udfærdigelse af en friattest forudsætter lægens kontakt med patienten i konsultationen eller ved sygebesøg.

Friattest kan således anvendes eksempelvis i følgende tilfælde:

- Hvis den sygemeldt ikke ser sig i stand til at medvirke ved en sygesamtale med arbejdsgiveren
- I tilfælde, hvor den ansatte har meldt sig syg i opsigelsesperioden
- I tilfælde, hvor den ansatte har meldt sig syg i sin ferie
- I tilfælde, hvor arbejdsgiver ønsker at afskedige begrundet i den ansattes sygdom

Det følger af de af attestudvalget udstedte retningslinjer, at udfærdigelse af en friattest bør hvile på en skriftlig anmodning.

c) Varighedsattest

Varighedsattesten har, som hidtil, hjemmel i funktionærloven og anvendes i de særlige tilfælde, hvor formålet er at give en prognose for det fortsatte fravær ved længerevarende sygdom.

Også her anføres det fra attestudvalgets side, at der skal foreligge en skriftlig anmodning, der skal indeholde oplysning om, at den ansatte er funktionær og at fraværet har varet mere end 14 dage.