Nye former for forkyndelse skal skabe effektiviseringer

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 4/10 - 2012

Fremover skal det være muligt at modtage en stævning over telefonen eller via e-mail. Nyt lovforslag.

Når en sagsøgt i dag modtager en stævning, sker det ofte ved, at en stævningsmand møder op hjemme hos vedkommende. Denne fremgangsmåde koster mange ressourcer både ved domstolene og hos politiet. Samtidig må retsmøder jævnligt udsættes, fordi forkyndelse ikke er sket rettidigt.
Regeringen vil derfor modernisere reglerne om forkyndelse.

Lovforslaget fastslår, at det skal være muligt at forkynde pr. telefon og at modtage en forkyndelse ved at åbne en e-mail i en digital postkasse. Fremover skal domstolene og politiet også kunne sende påmindelser pr. sms og e-mail til personer, der skal møde i retten.

Desuden foreslås det, at det også bliver muligt for andre myndigheder end domstolene at foretage digital forkyndelse, uden at borgeren forinden har givet sit samtykke, hvilket ellers er et krav i dag.

Forkyndelse skal endvidere kunne ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende opholder sig.

Lovforslaget indeholder følgende ændringer:
• Det foreslås at ændre retsplejelovens regler om postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse, så forkyndelse efter omstændighederne kan ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende er bosat eller midlertidig opholder sig.
• Der foreslås indført regler om telefonforkyndelse og en mere enkel form for digital forkyndelse, hvor der ikke stilles krav om aktiv medvirken fra modtagerens side (”forenklet digital forkyndelse”).
• Retsplejelovens regler om digital forkyndelse (der endnu ikke er sat i kraft) foreslås ændret, så også andre myndigheder end domstolene får mulighed for at foretage digital forkyndelse uden samtykke.
• Der foreslås indført regler i retsplejeloven om forkyndelse for juridiske personer (selskaber mv.).
• Med henblik på at modvirke, at tiltalte og vidner udebliver fra retsmøder, foreslås der skabt adgang til, at retterne og politiet kan sende sms-påmindelser og påmindelser pr. e-mail til personer, der skal møde i retten.
• Endelig foreslås en række præciseringer og justeringer af flere af retsplejelovens bestemmelser om forkyndelse, stævningsmænd mv. bl.a. for at bringe lovens ordlyd i overensstemmelse med praksis