Ny hjælp til børn og forældre i brudte familier

Print

Skrevet af Helene Treschow d. 7/3 - 2019

Et helt nyt familieretssystem træder i kraft om mindre end 1 måned. Den 1. april 2019. Jeg får mange henvendelser i øjeblikket om særligt delt bopæl, som det nye system åbner op for. Men hvad betyder det nye system egentlig?

Familieretshuset
Mange delebørnsfamilier møder i dag flere forskellige myndigheder, når de ikke kan blive enige i forhold til deres børn eller om selve skilsmissen. Det kan være forvirrende og i nogle tilfælde konfliktoptrappende.

Med det nye system, bliver der taget hånd om hele delebørnsfamilien under samme tag i Familieretshuset. Statsforvaltningen afskaffes og skiftes ud med et Familieretshus. Her starter alle sager om blandt andet samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

Familieretshuset bliver indgangen til systemet. Der er lavet et system med tre spor, hvor familier deles op i enten grønt, gult eller rødt spor.

I Familieretshuset bliver alle forældre, der søger om skilsmisse, automatisk screenet og derefter visiteret til det forløb, som passer til familiens behov. Screeningen sker i forbindelse med ansøgningen om skilsmisse, hvor forældrene skal besvare en række spørgsmål, og så vurderes det, hvor meget hjælp familien skal have.

Grønt spor er de enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres.

Gult spor er de mindre enkle sager, hvor familien har behov for rådgivning til at dæmpe en mulig konflikt, som endnu ikke er fastlåst eller eskaleret, og først, hvis det ikke lykkes, en afgørelse..

Rødt spor er til familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel. Det kan være sager, hvor der også er vold, psykisk sygdom eller misbrug. De røde sager behandles af Familieretten.

Familieretten
Familieretten er en ny ret, som placeres i byretten. Det bliver i familieretten, at de meget konfliktfyldte sager afgøres. Familieretten vil også tage sig af en række sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.

Det bliver også familieretten, der skal behandle sager om udlevering af børn til samvær (i stedet for fogedretten som nu). Altså sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om samvær, og derfor tilbageholder barnet. Lovens forudsætninger for fuldbyrdelse ændres, så det er klart, at fuldbyrdelse kun kan ske af hensyn til barnet. Samtidig får retten flere redskaber til at nå frem til en løsning, Retten får mulighed for at sende en sag tilbage til ny behandling i Familieretshuset, og fremover fastsættes tvangsbøder under hensyn til forælderens indkomst, og de skal kunne mærkes.

Familieretten skal også behandle klagesager om afgørelser truffet af Familieretshuset (i stedet for Ankestyrelsen som nu).

Refleksionsperiode
En skilsmisse påvirker børn og deres hverdag. Derfor indføres der, for ægtefæller med børn en separations-/overvejelsesperiode på tre måneder. Disse forældre skal igennem et digitalt forløb med rådgivnings- og afklaringssamtale for at sikre, at forældrene er klædt på til at støtte børnene under og efter bruddet.
For det er jo et forældreansvar at sikre, at ens børn kommer så trygt igennem et brud som muligt.
Samme tilbud gives til ugifte samlevende med fællesbørn, der ikke længere skal danne par, men for dem gælder ikke en 3 måneders refleksionsperiode.

Med det nye system bliver det altså et farvel til lynskilsmisser via internettet med NemID og 420 kr.

Børneenheden
Derfor oprettes en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis barnet er ked af det eller har spørgsmål.

Delt bopæl
Med det nye system bliver der tale om to variationer af delt bopæl. Den første opstår tvungent i forbindelse med et brud, hvor begge forældre som udgangspunkt er bopælsforælder i en tre måneders periode for at skabe ro om barnet, så forældrene ikke skal “slås” om bopælen i den periode. I mellemtiden tilbydes forældrene rådgivning og støtte med henblik på at kunne indgå aftaler om barnet. Beslutningen om barnets endelige bopæl udskydes således i tre måneder til forældrenes skilsmisse er gået endeligt igennem.

Den anden variation af “delt bopæl” er en frivillig aftale mellem forældrene. Det er altså muligt for enige forældre at dele barnets bopæl imellem sig. Uanset hvilken samværsordning, der er aftalt eller praktiseres. Målgruppen er forældre, der kan enes om det meste. Barnet kan stadig kun have én folkeregisteradresse , dvs. også kun én læge, tandlæge mv.

I en aftale om delt bopæl vil det være muligt at indsætte en betingelse om, at forældrene bor indenfor et bestemt geografisk område.

Delt børnecheck - Forældre med fælles forældremyndighed, og en 7/7- eller 8/6-ordning skal fremover som udgangspunkt dele børne- og ungeydelsen.

Spørgsmål – Har du brug for hjælp til at blive guidet igennem det nye familieretlige system i forhold til dit liv, er du velkommen til at kontakte mig på 46380389 eller htr@forumadvokater.dk.