Værdi af fri bil - beregningsgrundlag.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 13/12 - 2005

Et selskab leasede i 2000 en BMW hos et leasingselskab. Leasingperioden løb i 36 måneder, og selskabet var forpligtet til at anvise en køber, der ville betale kr. 320.000 for bilen ved leasingperiodens udløb. Selskabets stillede BMW´en til rådighed for hovedaktionæren. Ved leasingperiodens udløb i februar 2003 solgte selskabet bilen til leasingselskabet for kr. 230.000. Samtidig indbetaltes kr. 90.000 i ekstraordinær leasingafgift til leasingselskabet. Umiddelbart herefter købte selskabet bilen af leasingselskabet for kr. 235.480. Ved leasingperiodens udløb havde bilen kørt 70.000 km mere end forudsat i leasingaftalen, ligesom selskabet havde indhentet to vurderinger på bilen, der angav en pris på henholdsvis kr. 185.000 og kr. 190.000. BMW´en var hele tiden til hovedaktionærens rådighed.

ToldSkat fandt, at værdien af hovedaktionærens frie rådighed over BMW efter leasingkontraktens udløb skulle fastsættes ud fra kr. 320.000. ToldSkat begrundede dette med, at bilen ikke havde været ude i fri handel, og at leasingselskabet sandsynligvis var garanteret at kunne videresælge bilen til selskabet. Herudover havde ToldSkat ved opslag på www.bilpriser.dk konstateret, at en tilsvarende bil i september 2003 havde været sat til salg for kr. 294.100 hos en bilforhandler.

For Landsskatteretten gjorde selskabets repræsentant gældende, at ToldSkats oplysninger fra www.bilpriser.dk ikke kunne anvendes, at den ekstraordinære leasingydelse på kr. 90.000 var betaling for de 70.000 km, som bilen havde kørt udover det i leasingaftalen forudsatte, samt at der var indhentet to vurderinger fra forhandlere.

Landsskatteretten kom til, at hovedaktionæren skulle beskattes ud fra kr. 235.480. Beregningsgrundlaget skulle opgøres ud fra bilens handelsværdi. I henhold til Dansk Automobilhandlerforenings brugtbilskatalog udgjorde bilens værdi, reguleret for antal kørte kilometer, på overdragelsestidspunktet kr. 230.300.
(SKM 2005.472 LSR)

Kommentar:
SKM 2005.472 er den anden offentliggjorte kendelse, hvor Landsskatteretten slår fast, at værdien af fri bil anskaffet efter en leasingperiodes udløb skal fastsættes ud fra bilens reelle handelsværdi på anskaffelsestidspunktet. Landsskatterettens kendelser kan ikke forstås anderledes end at Landsskatteretten ikke vil anerkende en købspris, hvor leasingaftalen er sat således sammen, at bilens restværdi ved udløb af leasingaftalen ligger væsentligt under handelsværdien. Omvendt binder en leasingaftale ikke, hvor der i leasingaftalen er fastsat en restværdi, hvor restværdien ligger væsentligt over handelsværdien. Da det er anskaffelsessummen, der er afgørende for opgørelsen af værdien af fri bil, er det dog nødvendigt med et krumspring som i sagen for at få anskaffelsessummen på plads.

Det er værd at bemærke, at det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at der er handlet til den reelle handelsværdi. At ToldSkat kunne komme til en værdi væsentligt over det i brugtbilskataloget anførte godtgør, at det er på sin plads at kontrollere skattemyndighedernes grundlag for at skønne. Men kendelsen viser klart, at det er Dansk Automobilhandlerforenings brugtvognskatalog Landsskatteretten lægger vægt på. Med andre ord kan en værdiansættelse i overensstemmelse med brugtvognskataloget forventes at blive anerkendt af skattemyndighederne.