Skatteministeriet - kommentarer til henvendelse fra FSR

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/11 - 2008

Den 16. september 2008 offentliggjordes Skatteministeriets kommentarer til en henvendelse fra FSR.

Begrundelsen for henvendelsen var, at lov nr. 343 og 344 af 18. april 2007 havde været i brug i nu ca. et år, og at der således havde været mulighed for i en hvis udstrækning at vurdere, hvordan reglerne fungerer i praksis.

Jeg skal fremdrage følgende hovedpunkter af Skatteministeriets kommentarer:

Skattefri spaltning:

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. om skattefri spaltning, at det er en betingelse for anvendelse af successionsreglerne uden tilladelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagne selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Efter ordlyden omfatter dette alene gældsposter, men ikke hensættelser. Skatteministeriet svarede, at bestemmelsen ville blive præciseret, så det udtrykkeligt fremgår, at både egentlige gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser er omfattet, og at en sådan præcisering er indeholdt i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring den 26. august 2008.

Udbytte:

Skatteministeriet bekræfter videre i notatet, at udlodninger af udbytte i de første tre år efter en fusion eller spaltning, der er begrænset efter det pågældende regelsæt ikke begrænser udlodningen af udbytte, der er skattepligtig for selskabet i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 2 og 3, jf. stk. 12 og ligningslovens § 16 B, stk. 3, 3.

Succession i udbyttebegrænsning:

Spørgsmålet blev stillet, hvorledes udbyttebegrænsningsreglen virker, hvis det erhvervede selskab ophører ved eksempelvis en skattefri fusion eller det erhvervende selskab ophører ved eksempelvis en skattefri ophørsspaltning. Kan udbyttebegrænsningen i så fald overføres til at gælde for det eller de modtagende selskaber i omstruktureringen. Med andre ord er spørgsmålet, om der er succession i udbyttebegrænsningen. Skatteministeriet udtalte, at det ville være hensigtsmæssigt med en præcisering i loven af, at udbyttebegrænsningen videreføres uanset en efterfølgende omstrukturering. Dette er indeholdt i Skatteministeriets lovforslag, sendt i høring den 26. august 2008.

Skattefri spaltning uden tilladelse – minoritet til majoritet:

Skattefri spaltning uden tilladelse kan ikke ske, hvis der er flere selskabsdeltagere i det indskydende selskab, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagne selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Skatteministeriet oplyste, at det ved vurderingen af ejertiden i relation hertil er tidspunktet, hvor spaltningen vedtages, der er afgørende for, hvorvidt man har været selskabsdeltager i mere end tre år.

Skatteministeriets kommentarer:

Skatteministeriets kommentarer til henvendelsen fra FSR indeholder en lang række andre forhold, som det vil føre for vidt at komme ind på, men kommentaren kan indhentes på www.skat.dk.