Skattefri virksomhedsomdannelse af interessentskab.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 29/9 - 2005

To skatteydere drev sammen et udlejningsfirma i interessentskabsform. Den ene skatteyder drev herudover et tømrerfirma. Begge skatteydere anvendte virksomhedsskatteordningen. Udlejningsfirmaet blev omdannet til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Skattemyndighederne korrigerede efterfølgende værdierne i den indskudte virksomhed med den konsekvens, at anskaffelsessummen for anparterne blev negativ for begge skatteydere. Den skatteyder, der tillige drev tømrerfirmaet, skulle herefter indbetale et beløb til selskabet for at den skattefri virksomhedsomdannelse kunne opretholdes. Den anden skatteyder vægrede sig ved at indbetale noget beløb til selskabet, da han mente sig berettiget til at have en negativ anskaffelsessum efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Landsskatteretten kom til, at også den skatteyder, der ikke drev tømrerfirmaet var forpligtet til at indbetale et beløb til selskabet, da det efter virksomhedsskatteloven er et krav, at interessenterne ved skattefri omdannelse vederlægges i forhold til deres ejerandel.

Kommentar:
Afgørelsen løser en regelkollision i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse er det alene tilladt at få en negativ anskaffelsessum, såfremt man før omdannelsen har drevet virksomheden under virksomhedsskatteordningen og der sker omdannelse af alle virksomheder. Der var derfor ingen tvivl om, at den skatteyder, der drev tømrerfirmet var forpligtet til at indbetale et beløb til udligning af den negative anskaffelsessum. Omvendt opfyldte den skatteyder, der kun drev virksomhed med udlejning i interessentskabet kravet om omdannelse af alle virksomheder. Havde den pågældende drevet udlejningsvirksomheden alene og herefter omdannet til selskab, kunne han ikke pålægges at indbetale noget beløb til udligning af negativ anskaffelsessum. For virksomheder med flere ejere bestemmes det i loven, at disse skal vederlægges i forhold til deres ejerandel. Dette betyder at der ikke ved virksomhedsomdannelsen må forrykkes på ejerandelene. I afgørelsen kommer Landsskatteretten frem til, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at såfremt en ejer skal indbetale, så skal alle. Alene herved kan forrykning af ejerforholdene undgås. Konsekvensen, af at en ejer ikke indbetaler, vil være, at omdannelsen anses for skattepligtig. Landsskatterettens kendelse understreger, at man skal være meget opmærksom i forbindelse med skattefrie virksomhedsomdannelser af virksomheder med flere ejere.

(Landsskatterettens kendelse af 28. juni 2005)