Skattefri omstrukturering - ny lov på vej

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/1 - 2007

Skatteministeren har fremsat forslag om ændring af forskellige skattelove for at objektivere reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber og afskære den såkaldte elevatormodel.

I henhold til forslaget vil reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber i form af spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning fremover kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra SKAT, den såkaldte objektivering.

Forslaget indeholder tillige en smidiggørelse af de nye sambeskatningsregler, ligesom forslaget indeholder en justering af reglerne om underskudsbegrænsning ved ejerskifte, så der ikke indtræder underskudsbegrænsning i tilfælde, hvor der ikke er sket reelt ejerskifte.

Det foreslås endvidere, at selskaber der afstår aktier til det udstedende selskab skal behandle afståelsen som aktieavance og ikke som udbytte, hvis blot selskabet opfylder betingelserne for at modtage skattefrit datterselskabsudbytte. Det vil medføre, at man afskærer muligheden for at benytte elevatormodellen, som Højesteret ved dom af 7. december 2006 ud fra den gældende lovgivning har godkendt. Ved elevatormodellen muliggjorde man i realiteten afståelse af aktie- og anpartsselskaber med en utilsigtet skattefrihed.

Bemærk, forslaget er endnu IKKE vedtaget.

(L 110 af 13/12 2006 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsregler m.v.))