Skattefri aktieombytning - opgivelse af majoritet

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/3 - 2008

Skatterådet har truffet afgørelse om, at det ikke er et krav, i forbindelse med skattefri aktieombytning foretaget efter de objektive regler, at majoriteten af stemmerne beholdes i et bestemt tidsrum efter at aktieombytningen er foretaget.

En aktionær spurgte Skatterådet om en aktieombytning kunne gennemføres skattefrit efter de objektive regler, dvs. uden tilladelse fra Skat, selv om der umiddelbart efter aktieombytningen sker en kapitalforhøjelse i det erhvervede selskab med den konsekvens at stemmemajoriteten opgives.

Skatterådet svarede, at ved aktieombytning forstås den transaktion, hvorved et selskab (det erhvervende selskab) erhverver en andel i et andet selskabs (det ombyttede selskab) aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i det ombyttede selskab. At stemmemajoriteten i det ombyttede selskab opgives efterfølgende er ikke i strid med reglerne om skattefri aktieombytning efter de objektive regler. (SKM 2008.182 SR)

Kommentar:

Der kan ske skattefri aktieombytning på 2 måder. Enten vælges fremgangsmåden med at aktieombytningen sker efter tilladelse, eller også vælges den fremgangsmåde, at aktieombytningen gennemføres uden tilladelse.

Fælles for aktieombytningerne er kravet om at det erhvervende selskab skal opnå stemmeflertallet i det ombyttede selskab, eller såfremt det erhvervende selskab allerede har stemmeflertallet, ved at erhverve yderligere aktier i det ombyttede selskab mod at tildele aktionærerne i det ombyttede selskab aktier i det erhvervende selskab.

At Skatterådet ikke fandt, at der ved skattefrie aktieombytninger uden tilladelser var krav om at majoriteten af stemmer skal beholdes i et bestemt tidsrum efter den skattefrie aktieombytning var gennemført skyldes det simple forhold, at loven ikke indeholder et krav herom. At der ikke i loven er fastsat en tidsfrist for hvor lang tid majoriteten skal beholdes skyldes en anden regel, da der er en bestemmelse om, at der ikke kan udloddes mere end det ordinære resultat i det ombyttede selskab i de 3 første år efter aktieombytningen. Overholdes dette ikke, er aktieombytningen skattepligtig.

At en tredjemand køber sig ind i selskabet ved en kapitalforhøjelse betyder, at det ved kapitalforhøjelsen indbetalte beløb ikke kan udloddes i de første 3 år, da skattefriheden af aktieombytningen ellers vil bortfalde.