Sambeskatning -omlægning af regnskabsår

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 9/10 - 2006

I 2005 vedtog Folketinget nye regler om sambeskatning. De nye regler indebærer en tvungen sambeskatning mellem danske selskaber, når der er etableret en koncern. Et led i denne sambeskatning er, at indkomståret for selskaberne i koncernen skal dække samme periode. Udgangspunktet er, at alle koncernselskaberne skal tilpasse deres indkomst til det øverste moderselskabs (administrationsselskabets) indkomstår. Der er dog mulighed for at opnå dispensation således at det er administrationsselskabet, der tilpasser sit indkomstår. I en række afgørelser har Skatterådet taget stilling til om administrationsselskabets indkomstår kunne omlægges.

A ApS var stiftet 27. maj 2005 med første regnskabsår 27. maj 2005 – 31. december 2005. Den 16. august 2005 erhvervede A ApS 51% af anparterne i B ApS. B ApS havde regnskabsår 1. juli – 30. juni. A ApS havde ingen anden aktivitet end anpartsbesiddelsen. Fra og med den 16. august 2005 skulle selskaberne sambeskattes. Der søgtes om tilladelse til at indkomståret for A ApS blev omlagt så det første regnskabsår kom til at omfatte perioden 27. maj 2005 – 30. juni 2006. Som begrundelse blev det anført, at der var sæsonudsving i B ApS´ drift, som gjorde et regnskabsår 1. juli – 30. juni mere hensigtsmæssigt. Skatterådet imødekom ansøgningen. (SKM 2006.580 SR)

A ApS ejer 65,20% af B A/S. A ApS har indkomstår 1. maj – 30. april. B A/S har regnskabsår 1. oktober – 30. september. Efter de nye sambeskatningsregler skulle selskaberne sambeskattes fra og med 1. oktober 2005, og B A/S skulle omlægge sit regnskabsår, så det løb 1. maj - 30. april. Der blev anmodet om tilladelse til at A ApS´ indkomstår blev omlagt til 1. oktober – 30. september med 1. maj 2005 – 30. september 2005 som omlægningsperiode. Begrundelsen var at det ville spare selskaberne for en række
omkostninger i forhold til en omlæggelse af B A/S´ indkomstår. Skatterådet imødekom ansøgningen. (SKM 2006.581 SR)

A ApS ejer 75% af aktierne i B A/S. B A/S ejer 100% af aktierne i C A/S. A ApS har indkomstår i perioden 1. januar – 31. december. B A/S og C A/S har indkomstår i perioden 1. april – 31. marts. A ApS har ingen anden aktiviteter end at eje aktierne i B A/S. B A/S og C A/S er begge erhvervsaktive selskaber. Der blev søgt om tilladelse til at A ApS´ indkomstår blev ændret til at dække perioden 1. april – 31. marts med perioden 1. januar 2005 – 31. marts 2006 som omlægningsperiode. Anmodningen blev begrundet med at det administrativt ville være enklest at det var A ApS, der omlagde indkomståret. Skatterådet imødekom ansøgningen. (SKM 2006.582 SR)

A ApS ejer B ApS. Begge selskaber har indkomstår 1. januar – 31. december. Den 29. september 2005 har A ApS erhvervet anpartsmajoriteten i C ApS. C ApS har indkomstår 1. maj – 30. april. Der blev anmodet om at A ApS og B ApS fik tilladelse til at ændre indkomståret til 1. maj – 30. april. Begrundelsen var at A ApS´ virksomhed var sæsonbetonet, og som følge af den tekniske udvikling, ville en indkomstopgørelse pr. 30. april være mere præcis end en indkomstopgørelse pr. 31. december, idet salgsindtægterne indgik i december/januar. Skatterådet gav tilladelse til omlægningen. (SKM 2006.583 SR)

Indtil 18. april 2005 ejede A ApS 80% af B ApS. Den 18. april 2005 solgtes anpartsposten til C ApS, som var ejet af A ApS med 52%. B ApS havde 8 helejede datterselskaber. A ApS havde indkomstår 1. maj – 30. april. De øvrige selskaber havde indkomstår 1. januar – 31. december. Der blev søgt om tilladelse til at A ApS ændrede indkomstår til 1. januar – 31. december. Anmodningen var begrundet i, at det ville være forbundet med væsentlige administrative byrder, såfremt C ApS, B ApS og B ApS´ datterselskaber skulle omlægge indkomståret, idet datterselskaberne havde betydelig driftsaktivitet. Skatterådet imødekom ansøgningen. (SKM 2006.584 SR)

A ApS ejer 51% af B apS. A ApS har indkomstår 1.- juni – 31. maj. B ApS har indkomstår 1. januar – 31. december. A ApS søgte om tilladelse til at omlægge indkomståret til at dække perioden 1. januar – 31. december med perioden 1. juni 2005 – 31. december 2006 som overgangsperiode (indkomståret 2006). Anmodningen var begrundet i at en regnskabsafslutning pr. 31. december var at foretrække, og mest hensigtsmæssigt i forhold til specielt samarbejdspartnere i B ApS. Skatterådet gav tilladelse. (SKM 2006.601 SR)

Kommentar:

Med afgørelserne har Skatterådet indtaget en pragmatisk holdning til at alle koncernselskaber får sammenfaldende indkomstår som følge af kravet herom i forbindelse med den tvungne sambeskatning. Medmindre det kan påvises, at det er skattemæssigt motiveret, at det er administrationsselskabet, der ændrer indkomstår, kan tilladelse hertil forventes. Det er som begrundelse tilstrækkeligt, at det er enklest at ændre indkomståret for administrationsselskabet i forhold til ændring af indkomstår i et eller flere datterselskaber med erhvervsmæssig aktivitet.

SKM 2006.583 SR skal fremhæves. I denne sag var det ikke forholdene i datterselskaberne, som gjorde en omlægning af indkomståret hensigtsmæssig, men derimod A ApS´ egen drift. Da en opgørelse af indkomsten med det eksisterende regnskabsår var mere besværlig og mere upræcis end en opgørelse pr. 30. april, blev der givet tilladelse til omlægning. Købet af anparterne i C ApS og den heraf tvungne omlægning af indkomståret blev dermed anledningen til at A ApS (og B ApS) fik ændret indkomstår.

Også SKM 2006.601 skal fremhæves. I denne sag skulle A ApS og B ApS sambeskattes fra og med 1. juni 2005. For B ApS var det fra midt i indkomståret 2005, da dette indkomstår løb fra 1. januar til 31. december 2005. For A ville omlægningsperioden 1. juni 2005 – 31. december 2006 være indkomståret 2006. Da der ikke kan ske sambeskatning af forskellige indkomstår, var det altså nødvendigt, at ændre B ApS indkomstår, således at indkomståret 2005 ville udgøre perioden 1. januar – 31. maj 2005, mens indkomståret 2006 ville udgøre perioden 1. juni 2005 – 31. december 2006. Indkomståret 2006 ville dermed være sammenfaldende for A ApS og B ApS.

Ved omlægning af indkomstår skal altså man fortsat være opmærksom på, at det ikke tillades, at en eller flere perioder ikke kommer til beskatning, eller at et indkomstår springes over eller benyttes to gange. Det må derfor fortsat tilrådes at være yderst agtpågivende når indkomstår skal omlægges.