Sagsomkostninger - advokatudgifter - varemærke

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 13/11 - 2005

Udgifter til erstatning samt sagsomkostninger afholdt i forbindelse med en sag om uretmæssig anvendelse af et varemærke, som selskabet anvendte som navn, blev anset for fradragsberettigede ud fra et driftsomkostningssynspunkt. Selskabet var i Sø- og Handelsretten blevet dømt til at yde en godtgørelse for uretmæssig brug af varemærket samt til at betale sagsomkostninger.

(TfS 2002,731).

Kommentar: I sagen blev selskabet ikke dømt til at betale en bøde for krænkelsen af varemærket. Der var altså ikke tale om en bevist forsætlig krænkelse af varemærkeindehaverens ret. Der var alene tale om, at selskabet havde overset, at en anden havde ret til at benytte varemærket.

De stedlige skattemyndigheder nægtede fradrag med begrundelsen, at krænkelse af en andens ret ikke er en sædvanlig driftsrisiko i forbindelse med indtjeningsprocessen i en virksomhed. Landsskatteretten kom til det modsatte resultat. Landsskatterettens kendelse synes rigtig derhen, at da der består en risiko for at krænke andres ret, og da denne krænkelse er uforsætlig, så er udgifterne en del af den risiko, der er ved at drive virksomhed.