Overdragelse af ejendom mellem selskab og hovedaktionær

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

En skatteyder overdrog i 1991 en fast ejendom til et selskab, hvor skatteyderen var hovedaktionær. Overdragelsessummen var aftalt til kr. 3.700.000. Ejendommen var pr.1.1.1991 vurderet til kr. 1.100.000. Selskabet videresolgte ejendommen i 1996 for kr. 3.000.000. I perioden 1991 – 1996 havde selskabet brugt kr. 700.000 til ombygning og forbedring af ejendommen. Under et i sagen udmeldt syn og skøn blev det oplyst, at ejendommen i 1991 kunne sælges for kr. 3.000.000 ved et hurtigt salg. Skønsmanden udtalte endvidere, at ved et salg til en liebhaver og med den fornødne tid til salgsarbejdet, ville ejendommen indbringe kr. 3.500.000.Østre Landsret fandt, at handelsværdien for ejendommen ved overdragelsen i 1991 var kr. 3.000.000, og skatteyderen blev beskattet af overprisen på kr. 700.000 (TfS 2001.80 ØLD).

Kommentar: Dommen illustrerer vanskelighederne ved at anvende sagkyndige udtalelser, såfremt disse åbner for flere muligheder. I sagen forelå vurderinger på kr. 3.000.000 og 3.500.000 fra samme skønsmand. Da selskabet havde anvendt kr. 700.000 på ombygninger og forbedringer, og da ejendommen blev solgt for kr. 3.000.000 i 1996 mente landsretten, at de kr. 3.000.000 var handelsværdien i 1991. Det har nok også spillet ind, at skønsmandens vurdering på kr. 3.500.000 var betinget af intensivt salgsarbejde og at man fandt en liebhaver.