Ophørspension - afbrudt virksomhedsudøvelse

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/8 - 2005

I forbindelse med et virksomhedsskift havde en skat-teyder ikke drevet virksomhed i perioden 1. oktober 1998 – 15. april 1999. Skatteyderen spurgte nu Ligningsrådet om dette skift bevirkede, at han ikke ansås at have drevet virksomhed i 10 år som krævet i pensionsbeskatningslovens § 15 A. Ligningsrådet svarede, at 10-års-perioden ikke afbrydes ved virk-somhedsskift, blot der ikke går 12 måneder mellem den ene virksomhed ophører og den nye påbegyndes.

(TfS 2003.414 LR)

Kommentar: Med TfS 2003.343 LR og 2003.414 LR er der skabt klarhed over 2 problemstillinger i forbindelse med ophørspensioner. For det første er det nu klart, at der ikke sker efterbeskatning, såfremt den skatteyder, der har indskudt på pensionsordningen flytter til ud-landet. Dette kan medføre, at fortjenesten ikke vil blive beskattet i Danmark. Flytter skatteyderen f.eks. til Spanien, vil det være Spanien, der i henhold til dob-beltbeskatningsoverenskomsten kan beskatte pen-sionsudbetalingerne. Konsekvensen er at skattesatsen er betragteligt lavere. For det andet er det nu slået fast hvad der skal til at afbryde 10-års-perioden. Med Lig-ningsrådets afgørelse opereres der med en 12 må-neders grænse, idet virksomheden ikke må være af-brudt i en længere periode. Ligningsrådets afgørelse tager dog ikke stilling til hvad der vil ske, såfremt der er foretaget flere virksomhedsskift og der samlet mellem alle virksomhedsskifter har været mere end 12 måne-der, hvor der ikke er drevet erhvervsmæssig virksom-hed.