Opgivelse af goodwill - Periodisering

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 19/12 - 2005

Et selskab, der drev detailsalg med møbler, annoncerede i juli 2001 med ophørsudsalg. Ligeledes i juli 2001 blev ejendommen, hvorfra selskabets virksomhed blev drevet, solgt, ligesom størstedelen af selskabets ansatte blev opsagt til fratræden den 30. september 2001. Den 1. august 2001 fraflyttede møbelsalgsvirksomheden 2300 kvm af den solgte ejendoms areal. Resten af arealet blev fraflyttet 30. november 2001. I månederne juli og august 2001 blev varelagret nedbragt fra kr. 6,8 mio. til kr. 565.000. Der blev ikke foretaget normalt varekøb efter annonceringen af ophørsudsalget, men der blev i enkeltstående tilfælde hjemstaget supplementsvarer efter kundeordrer. Selskabet havde ved udgangen af indkomståret 2001 en skattemæssig saldo på goodwill på kr. 4.486.250, som blev fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skatteforvaltningen anerkendte ikke fradraget, idet virksomheden først ansås for ophørt i indkomståret 2002, og fradraget skulle derfor periodiseres til dette indkomstår.

For Landsskatteretten gjorde selskabet gældende, at det var tidspunktet for beslutningen – hensigten at lukke virksomheden – der var afgørende, da det på dette tidspunkt kunne konstateres, at der ikke var nogen værdi af goodwill. At der var aktivitet ind i indkomståret 2002 kunne ikke tillægges vægt. Yderligere henvistes til at domstolene ikke har accepteret, at en afvikling af en virksomhed kan udstrækkes i det uendelige ved at virksomheden blot beholder nogle få driftsmidler.

Landsskatteretten fandt, at goodwill først var opgivet i indkomståret 2002. Goodwill er knyttet til virksomhedens kunder, forretningsforbindelser og lignende. Goodwill kan først anses for opgivet, når virksomheden indstilles helt. Da virksomheden ikke senest ved udløbet af indkomståret 2001 var indstillet, men fortsatte ind i indkomståret 2002, var goodwill således først opgivet i indkomståret 2002.
(TfS 2005.941 LSR)

Kommentar:
Med Landsskatterettens kendelse ligger det fast hvornår goodwill er opgivet. Hertil kræves at virksomheden er indstillet helt. Dette skal tages i betragtning, når en virksomhed skal ophøre, og der er en skattemæssig saldo på goodwill, som kan fradrages i anden indkomst.

Uden at det er oplyst i kendelsen, kan det tænkes, at det pågældende selskab i indkomståret 2001 havde en indkomst, som fradraget for tabet på goodwill kunne modregnes i, hvorimod selskabet ikke havde indkomst i indkomståret 2002, som fradraget kunne modregnes i. Konsekvensen bliver at selskabet skal betale skat af indkomsten i 2001 og ikke får nytte af fradraget (tabet) i 2002. Dette skyldes at de danske skatteregler ikke tillader såkaldt carry-back altså tilbageførsel af underskud, men alene fremførsel.