Omvendt lodret fusion

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/6 - 2008

I denne afgørelse fastslår skatterådet, at en omvendt lodret fusion kan have uventede skattemæssige konsekvenser idet det indskydende selskab anses at have solgt aktier i det modtagende selskab tilbage til selskabet selv, jf. ligningsloven § 16 B.

Ved en lodret fusion (en almindelig lodret fusion) overgår alle aktier og passiver fra det indskydende aktieselskab til dets moderselskab, som herefter vil være fortsættende, mens det indskydende aktieselskab ophører.

Ved en omvendt lodret fusion kan et holdingselskab blive opløst samtidig med at dets aktiver overgår til dets datterselskab. Mere teknisk beskrevet overgår alle aktiver og passiver fra det indskydende aktieselskab til det modtagende aktieselskab, og det indskydende aktieselskab ophører samtidig hermed. Aktionæren i det indskydende aktieselskab modtager aktier i det modtagende aktieselskab som vederlag. En del af aktiverne og passiverne, som overgår fra det indskydende selskab til det modtagende selskab er i sagens natur aktier eller anparter i det modtagende selskab.

Det vil sige at det modtagende selskab bliver ejer af blandt andet aktierne i selskabet selv, hvorved det bliver til egne aktier. Samme aktier gives umiddelbart efter videre til aktionæren i det nu opløste indskydende selskab, som kompensation for at vedkommende har mistet aktierne i det indskydende selskab i forbindelse med dettes opløsning.

I denne afgørelse bestemte skatterådet, at en skattepligtig omvendt lodret fusion kan betragtes som en transaktion, hvor det indskydende selskab sælger aktierne i det modtagende selskab tilbage til det modtagende selskab selv, hvorefter datterselskabet udlodder egne aktier til aktionæren i det indskydende selskab. Man ser altså den samlede transaktion som to deltransaktioner hvoraf den første del bliver en skatterelevant transaktion i form af et tilbagesalg til udstedende selskab der beskattes efter ligningslovens § 16B.

Det samme gør sig ikke gældende, hvis fusionen gennemføres som skattefri, idet der i denne situation sker succession i anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum vedrørende de overdragne egne anparter.

(Skatterådets afgørelse af 25. marts 2008, 08-046792, TfS2008,639)