Omgørelse - køb af aktier

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 11/7 - 2006

A, der drev virksomhed i virksomhedsordningen, havde placeret provenuet fra salg af en ejendom i aktier. Da klageren blev opmærksom på, at aktier ikke kunne indgå i virksomhedsskatteordningen blev aktierne overført til et af skatteyderen ejet selskab. A anmodede herefter om omgørelse, således at det af A ejede selskab skulle anses for den oprindelige køber af aktierne.

Skatteforvaltningen gav ikke tilladelse til omgørelse, da omgørelse forudsætter, at den oprindelige status kan reetableres.

For Landsskatteretten anmode A tillige om, at omgørelsen skulle ske på den måde, at selskabet solgte aktierne tilbage til A, som så solgte aktierne til pengeinstituttet, som så solgte aktierne til selskabet.

Landsskatteretten bemærkede, at den kun kunne tage stilling til den oprindelige anmodning om omgørelse, hvor selskabet køber aktierne mod at overføre købesummen til A. Da den oprindelige anmodning ikke omfatter en ændring af den indgåede aftale mellem A og hans pengeinstitut om køb af aktier, er der ikke tale om en omgørelse af den disposition, som skatteansættelsen hviler på, og omgørelse kunne derfor ikke gives. (SKM 2006.405 LSR)

Kommentar:

Afgørelsen illustrerer at man skal tænke sig om. Ønsker man en skattemæssig omgørelse, skal man gøre sig klart hvad omgørelsen skal gå på. Hvis muligt skal man også afvente at gennemføre den omgørende disposition til man har skattemyndighedernes tilladelse. I modsat fald kan konsekvenserne blive uoverskuelige.

At Landsskatteretten ikke vil tage stilling til den først for Landsskatteretten fremsatte anmodning om omgørelse skyldes, at Landsskatteretten er klageinstans, og at Landsskatteretten derfor kun kan stilling til anmodninger om omgørelser, som Skat har taget stilling til i første instans.

Landsskatterettens kendelse er korrekt derhen, at der med den gennemførte overførsel af aktierne til selskabet ikke er tale om en omgørelse af den oprindelige disposition, og når der ikke sker omgørelse af den oprindelige disposition, kan skatteretlig omgørelse ikke tillades. Konsekvensen er, at den gennemførte omgørelse er en ny disposition.

For at rydde op i dette morads, vil der med den gennemførte disposition med overførsel af aktierne til A´s selskab nu skulle fremsættes to anmodninger om omgørelse. Først en anmodning hvor selskabet tilbagefører aktierne til A, og herefter en anmodning hvor A tilbagefører aktierne til pengeinstituttet.

Man skal have is i maven og tålmodighed til at undersøge alternativerne forinden sådan en aktieoverførsel foretages.