NYE REGLER OM MEDARBEJDERAKTIER

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 24/1 - 2006

Ny lovgivning forbedrer regelsættet om medarbejderaktier.

Ved loven er reglerne for medarbejderaktier blevet ændret. Formålet med loven er at smidiggøre reglerne om medarbejderaktier, så disse kan få en større udbredelse. Ved loven er der bl.a. foretaget følgende ændringer:

Ved et datter- eller et datterdatterselskab i ligningslovens § 7 A, stk. 1 og nr. 2 forstås et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer 20% (2006), 15% (2007 og 2008) henholdsvis 10% (2009 og frem).

Omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning af det selskab, hvor medarbejderen har ret til medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 A eller § 7 H anses ikke for en afståelse af medarbejderaktien.

Det tillades fremover at det er et vilkår for medarbejderaktien, at denne alene kan sælges til det udstedende selskab.

Der gives mulighed for at regulere udnyttelses- og købskurs ved kapitalændringer i selskabet, såfremt den oprindelige aftale om medarbejderaktier indeholder vilkår om reguleringen, og reguleringen udelukkende har til formål at fastholde værdien af medarbejderaktien.

Det er uden betydning, at den ansatte erhverver endelig ret til medarbejderaktien før udnyttelseskursen kendes, idet vurderingen af om betingelserne om at værdien ikke overstiger 10% af den pågældendes årsløn eller om udnyttelseskursen ligger mere end 15% under markedskursen kan udskydes til den faktiske udnyttelseskurs foreligger.

Såfremt den ansatte har mulighed for at udnytte køberet eller tegningsret til medarbejderaktier til mindst 85% af markedskursen for aktien enten ved begyndelsen eller udløbet af en periode, skal vurderingen af, om udnyttelsen sker til mindst 85% af markedskursen, ske ud fra markedskursen på det tidspunkt, hvor udnyttelsen sker.

Såfremt en aftale om medarbejderaktier indebærer tildelinger i flere år, behøver aftalen ikke at blive delt på flere aftaler, idet vurderingen af hvorvidt værdien af medarbejderaktierne overstiger 10% af den ansattes årsløn sker ud fra værdien af de medarbejderaktier den ansatte modtager i de enkelte år.

Betingelsen om uoverdragelighed ændres til at der ikke er sket overdragelse. Dette betyder at udenlandske medarbejderaktieordninger, hvor overdragelse oftest er mulig, omfattes af reglerne i § 7 H, såfremt overdragelse ikke er sket.

Der åbnes mulighed for at en aftale om medarbejderaktier, der ikke er omfattet af ligningslovens § 7 H, bringes ind under § 7 H uden skattemæssige konsekvenser ved at der ændres i udnyttelses- eller købskursen, antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller aktieklassen som den ansatte skal erhverve aktier i, såfremt ændringen alene har til formål at bringe aftalen ind under § 7 H.

Ved salg af medarbejderaktier til udstedende selskab er der mulighed for at opnå beskatning som ved salg af aktier efter opnåelse af dispensation efter ligningslovens 16 B.

Loven har virkning fra 1. januar 2006

(Lov nr. 1411 af 21. december 2005 (medarbejderaktier)).