Nye regler om beskatning af aktieavancer

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 5/1 - 2006

Det er 16. december vedtaget ved L 78/2005, at der fra og med 1. januar 2006 skal gælde nye regler for beskatning af personers fortjenester og tab på salg af aktier.

DE NYE REGLER:

Hovedindholdet i de nye regler bliver:

Alle fortjenester og tab bliver aktieindkomst.

Udvidelse af aktieavancebeskatningen til at omfatte alle aktieavancer uanset ejertid ved fjernelse af 100.000 kr.’s reglen (bundgrænsen), så alle aktieavancer fremtidig beskattes.

Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i fortjeneste på og udbytte af børsnoterede aktier uanset ejertid

Tab på unoterede aktier kan modregnes i fortjeneste på alle aktier og i udbytte fra alle selskaber. Et overskydende tab kan nedbringe øvrige skatter.

Der er to væsentlige overgangsregler:

Alle der ved udgangen af 2005 har beholdninger af børsnoterede aktier under bundgrænsen (kr. 136.600 for enlige og kr. 273.100 for ægtepar), vil kunne afstå denne beholdning skattefrit efter 3 års ejertid hvis blot beholdningen pr. 31. december 2005 er under bundgrænsen. Dette uanset at beholdningen fra og med 1. januar 2006 måtte komme til at overstige bundgrænsen.

For aktier ejet under 3 år vil der være en overgangsregel om, at fortjeneste på aktier købt før 1. januar 2006 og afstået inden 3 års ejertid, vil blive medregnet i kapitalindkomsten, såfremt beskatningen i kapitalindkomsten er lempeligere end beskatning i aktieindkomsten.

At alle fortjenester og tab bliver aktieindkomst indebærer for fortjenesternes vedkommende, at fremtrædelsesformen bliver underordnet. Om et selskab giver udbytte (der pt. beskattes som aktieindkomst uanset ejertid) eller fortjeneste opnås ved salg af aktierne i selskabet (pt. er fortjeneste på aktier ejet i mindre end 3 år kapitalindkomst med 59% marginal beskatning til følge) vil være underordnet. På dette punkt vil de nye regler være en lempelse i forhold til gældende regler.

At treårs reglen og bundgrænsen for børsnoterede aktier ophæves, medfører, at de små investorer, som blev ”fredet” ved skattereformen i 1993, hvor vi fik de nugældende regler, nu også skal beskattes af deres fortjenester. På dette punkt er der tale om en skærpelse. Med overgangsreglen vil skærpelsen dog ikke opleves før end i starten af 2009. For at afbøde konsekvenserne af de nye regler vil der komme en overgangsregel, der sikrer, at aktionærer, der ved udgangen af 2005 er under bundgrænsen med deres børsnoterede aktier, vil slippe for at skulle betale skat af en eventuel avance ved et senere salg af disse aktier.

VURDERING AF DE NYE REGLER:

A. Forenkling:

Som indholdet af de nye regler er beskrevet fra Skatteministeriets side, er der tale om en forenkling af de gældende regler for beskatning af aktieavancer. Denne er tiltrængt. Siden indførelsen i 1993 har de af reglerne, som regulerer beskatningen for små-investorer, været meget komplicerede og uforståelige for almindelige skatteydere.

Hvor man før opererede med flere sondringer: børsnoteret/unoteret aktie, ejertid over/under 3 år, kapitalindkomst/aktieindkomst, aktie-for-aktie metode/gennemsnitsmetode samt over/under bundgrænsen for børsnoterede aktier ejet i mere end tre år, er der kun en sondring tilbage: børsnoteret/unoteret.

Dette vil betyde, at ejertid er underordnet, at tab og fortjeneste er aktieindkomst, at gennemsnitsmetoden altid skal anvendes samt at bundgrænsen forsvinder. Sondringen børsnoteret/unoteret aktie vil fortsat have betydning. Dette skyldes, at tab på børsnoterede aktier kun kan bringes til modregning i udbytte fra børsnoterede selskaber eller gevinster på børsnoterede aktier. Tab på unoterede aktier vil kunne modregnes i fortjenester på alle aktier eller alle udbytter og et overskydende tab kan bruges til at nedbringe øvrige skatter.

Forenklingen er dog ikke fuldkommen, da der kommer en overgangsregel, som vil gælde meget langt ud i fremtiden. Efter de nye regler vil alle aktieavancer være skattepligtige. Men for børsnoterede aktier anskaffet senest ved udgangen af 2005, og hvor bundgrænsen ikke har været overskredet i de sidste tre år eller hvor bundgrænsen ikke er overskredet pr. 31. december 2005, vil fortjenester efter tre års ejertid være skattefrie uanset hvornår salget sker.

B. Lempelse:

Forslaget til nye regler indeholder en meget væsentlig lempelse. Fremover er der fradrag for tab på unoterede aktier uden begrænsninger uanset ejertiden. Et tab på unoterede aktier kan modregnes i gevinster på alle aktier og i udbytter fra alle selskaber. Et eventuelt overskydende tab skal ikke fremføres. Tabets fradragsværdi efter aktieskattesatserne kan fradrages i anden indkomst.

Forslaget er på dette punkt meget iværksættervenligt. I mange år har fradragsretten i anden indkomst for tab på unoterede aktier været afhængigt af en ejertid på mindst tre år. Dette gjorde, at det f.eks. ikke altid var tilrådeligt at drive virksomhed i selskabsform, såfremt der ikke var en rimelig sikkerhed for at selskabet ville overleve de første tre år. Var sikkerheden for overlevelse ikke stor nok, var det en fordel at drive virksomheden i privat regi for at få fradraget.

C. Skærpelse:

Forslaget indeholder også en skærpelse. Det drejer sig om ophævelsen af treårs reglen for børsnoterede aktier under bundgrænsen. Med de nugældende regler er en fortjeneste på børsnoterede aktier ejet i mere end tre år skattefri, når værdien af beholdningen af børsnoterede aktier i de sidste tre år har været under bundgrænsen. Med de nye regler skal alle fortjenester beskattes uanset ejertid.

Skærpelsen vil dog nok ikke blive oplevet af mange, og den vil nok blive følt af endnu færre. Skattefriheden efter de gældende regler forudsætter for det første en ejertid på over tre år. Med overgangsreglen om, at de børsnoterede aktier, der er anskaffet inden udgangen af 2005, hvor kursværdien skal være under bundgrænsen, vil kunne sælges skattefrit efter tre års ejerskab, vil det først være i 2009, at den første aktionær føler skærpelsen, nemlig den, der har købt aktier efter 31. december 2005 og sælger dem tre år eller mere senere med avance og altså i modsætning til efter reglerne i dag vil skulle betale aktieskat. Før 2009 vil skattepligten også indtræde efter de nugældende regler. Enten fordi ejertiden er under tre år eller fordi bundgrænsen allerede er overskredet. Og fra 2009 og frem vil der også efter de i dag gældende regler være skattepligt, såfremt ejertiden er under tre år eller bundgrænsen er overskredet.