Konkurrenceevnepakken - Vækst Med Vilje

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 16/5 - 2005

I januar 2002 fremlagde regeringen sin konkurrenceevnepakke Vækst Med Vilje. I konkurrenceevnepakken indgår en række skatte- og afgiftsmæssige ændringer, der skal forbedre erhvervslivets konkurrenceevne. Af disse kan nævnes:

   Lempelse af momskredittiderne
   Lempelse af reglerne for skattefrit udbytte fra datterselskaber til moderselskaber
   Ophævelse af grænsen for kontant vederlæggelse ved omstrukturering
   Lempelse af kapitalafkastordningen for aktier og anparter
   Forbedring af henstandsordningen for goodwill i forbindelse med generationsskifte
   Udvidelse af mulighed for at nøglemedarbejdere kan indgå i et generationsskifte
   Lettelse af brugen af aktier, aktieoptioner og tegningsretter som aflønning
   Modernisering af etableringskontoordningen
   Ophævelse af tidsbegrænsningen for fremførsel af underskud og tab
   Hævelse af successionsgrænsen ved overtagelse af virksomheder med mange finansielle aktiver
   Det skal gøres mere attraktivt at investere i forskning og udvikling
   Afskaffelse af efterbeskatningen af nøglemedarbejdere.

Regeringen har fremsat lovforslag om alle disse ændringer, når bortses fra forbedring af henstandsordningen for goodwill i forbindelse med generationsskifte samt lettelse af brugen af aktier, aktieoptioner og tegningsretter som aflønning. Ved udgangen af april 2002 er alene forslaget om at gøre det mere attraktivt at investere i forskning og udvikling blevet gennemført.