Kommanditselskab - afslag på skattefri aktieombytning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 22/12 - 2005

Kommanditisterne i et K/S, der ejede hele aktiekapitalen i et aktieselskab, anmodede om tilladelse til ombytning af kommanditistanparterne med aktierne i et nystiftet selskab. Såfremt tilladelse til aktieombytning blev givet, var det tanken at opløse K/S, at lade det nystiftede selskab og aktieselskabet fusionere skattefrit samt at børsnotere det fusionerede selskab.

Til støtte for anmodningen anførte ansøgerne, at det var en del af vækststrategien for aktieselskabet, at dette blev børsnoteret. Den nuværende ejerstruktur med et K/S virkede unødigt indviklet og satte hindringer for en effektiv handel med aktieselskabets aktier. Det nystiftede selskab skulle ved aktieombytningen blive ejer af kommanditistanparterne i K/S. Idet K/S er skattemæssigt transparent, skal kommanditisterne og ikke K/S skattemæssigt anses for aktionærer i aktieselskabet. Indskuddet af kommanditistanparterne i det nystiftede selskab ville derfor bestå af aktier i aktieselskabet, og derved opfylde betingelserne for skattefri aktieombytning.

Skat afviste at give tilladelse til en skattefri aktieombytning, idet kommanditisterne i K/S ikke kunne anses at være selskabsdeltagere i aktieselskabet. Det var Skats opfattelse, at kommanditisterne ved den påtænkte disposition reelt ombyttede kommanditistanparterne i et kommanditselskab med aktier i et aktieselskab, og denne transaktion er ikke omfattet af reglerne om skattefri aktieombytning.
(SKM 2005.468)

Kommentar:
Afgørelsen viser at der skal udvises omhu ved valget af hvilken juridisk form en virksomhed skal drives i. Valget af form får betydning for senere muligheder for skattefrie omstruktureringer (aktieombytning, fusion og spaltning). I den gengivne sag var kommanditistselskabet til hinder for at kommanditisterne kunne aktieombytte skattefrit. Kommanditselskabet kunne derimod godt aktieombytte skattefrit. Ved afgørelsen SKM 2004.164 traf Skat beslutning om, at et samejes aktiepost ikke kunne udgå ved en ophørsspaltning således at samejets aktiepost tilgik ejerne skattefrit. Enten skulle samejets aktier anses for solgt ved spaltningen med beskatning for aktionærerne til følge, eller også skulle samejet vederlægges svarende til dets ejerandel. Det må forventes, at i relation til et interessentskab vil Skat komme til samme afgørelse.

Vælges det at drive en virksomhed i en form, hvor der er skattemæssig transparens (interessentskab, kommanditselskab eller partsrederi) med personlig beskatning til følge, skal man således være opmærksom på de begrænsede muligheder for senere at anvende mulighederne for skattefrie omstruktureringer.

For de i afgørelsen nævnte kommanditister i kommanditselskabet er konsekvensen af at aktierne ejes af kommanditselskabet, at kommanditisterne ikke individuelt kan sælge de aktier som kommanditselskabet ejer. Sælger kommanditselskabet en aktie, vil alle kommanditister blive beskattet af deres forholdsmæssige andel af gevinsten. Dette er sandsynligvis også baggrunden for den fremsatte anmodning om skattefri aktieombytning.