Indberetning af udbytter og aktiebeholdninger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

I efteråret 2000 afgav en kommission betænkning med forslag om nye regler for aktieavancebeskatning. Kommissionen var nedsat med baggrund i, at det ved en landsdækkende aktion fra skattemyndighedernes side var konstateret, at ca. 25% af skatteyderne havde opgjort deres indkomst på aktier forkert. Dette kunne for en stor dels vedkommende tilskrives reglernes kompleksitet. Udover forslag om ny regler for aktieavancebeskatning, stilledes der i betænkningen forslag om, at der blev indført en indberetningspligt. Nye regler om aktieavancebeskatning er ikke kommet, men ved lov nr. 484 af 7. juni 2001 er der vedtaget indberetningsregler om udbytter og aktiebeholdninger.

Efter de nye regler skal den der erhvervsmæssigt har aktier i depot (banker m.m.) for fysiske personer foretage indberetning af udbetalte udbytter – uanset om det er af danske eller udenlandske aktier samt oplyse hvilket land aktierne er udstedt i. Endvidere skal udtagelse af aktier indberettes. Endelig skal kursværdien af aktierne i depotet indberettes. Indberetningen af udbytter skal foretages allerede for indkomståret 2001, mens indberetningen af udtagne aktier først skal ske for indkomståret 2002 (Lov nr. 484 af 7. juni 2001).