Glidende generationsskifte - forlods udbytteret

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 6/8 - 2005

Et selskab spurgte Ligningsrådet om de skattemæssige konsekvenser såfremt en ny aktionær indskød ny kapital i et selskab til kurs pari. De nytegnede aktier skulle respektere, at de ”gamle” aktier havde en forlods udbytteret op til kr. 4.825.000, der skulle deklareres senest i 2005. Ligningsrådet svarede, at transaktionen ikke ville have skattemæssige konsekvenser for de gamle aktionærer eller den nye, såfremt de kr. 4.825.000 var markedsværdien af den kompensation, som de gamle aktionærer ville kræve under hensyn til den nye aktionærs tegningskurs, risikoen for at de kr. 4.825.000 ikke udloddes på grund af selskabets førtidige opløsning samt den rentefaktor, der er en følge af den udskudte betaling.

(TfS 2003.314 LR)

Kommentar: Afgørelsen ligger på linie med den i
Lovorientering 2003/1 omtalte afgørelse TfS 2003.229 LR. Modellen er udtryk for, at det er selskabet der betaler generationsskiftet. De selskabsretlige regler sikrer, at betaling kun sker, såfremt selskabets økonomi er hertil. Det eneste usikre ved modellen er fastsættelsen af hvor stor den forlods udbytteret skal være. Der bør tages udgangspunkt i værdien på det tidspunkt de nye aktier tegnes. Mellem interesseforbundne parter må skattemyndighedernes værdiansættelsescirkulærer anvendes. Mellem ikke-interesseforbundne parter er der aftalefrihed. Denne værdi skal herefter reguleres op med en rentefaktor på grund af den udskudte betaling, og skal samtidig nedreguleres med en faktor på grund af risikoen for at den udskudte betaling aldrig finder sted. I praksis vil der blive tale om en opregulering, der ikke helt følger renteniveauet.