Fradragsret for omkostninger til rådgiver ved due diligence og køb af aktieselskaber

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/11 - 2007

Et selskab i medicinalindustrien havde afholdt udgifter på i alt 5.631.029 kr. i forbindelse med købet af 3 udenlandske selskaber. Udgifterne var navnlig afholdt til undersøgelse af de overtagne selskaber (due diligence), rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, forhandlinger, udarbejdelse af kontrakter og bistand ved gennemførelsen af erhvervelserne. De stedlige skattemyndigheder havde ikke givet selskabet fradrag. Landsskatteretten havde givet selskabet fradrag. Skatteministeriet, som indbragte sagen for landsretten, vandt ved Østre Landsret.

For Højesteret gjorde selskabet i første række gældende, at de afholdte udgifter var omkostninger, der kunne fradrages efter statsskattelovens § 6 som driftsomkostninger. I anden række gjorde selskabet gældende, at der var fradrag efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, da omkostningerne var afholdt til at udvide selskabets bestående erhvervsvirksomhed.

Skatteministeriet gjorde gældende, at der ikke var fradrag som driftsomkostning, og at omkostningerne, uanset at disse var omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1, ikke var fradragsberettigede, da udgifterne måtte betragtes som et tillæg til de købte aktiers anskaffelsessum efter § 8 J, stk. 3.

Højesteret slog for det første fast, at selskabets køb af aktier i de 3 virksomheder var en udvidelse af selskabets bestående erhvervsvirksomhed. Højesteret nåede dernæst frem til, at de udgifter, der var afholdt til undersøgelse af de overtagne virksomheder, rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, forhandlinger, udarbejdelse af kontrakter og bistand ved gennemførelsen af erhvervelsen, må anses for sædvanligt forekommende. Højesteret gik herefter ind og vurderede, at ligningslovens § 8 J, stk. 3 kun rækker så langt, at der ikke er fradrag for de udgifter, der kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser.

(SKM 2007.775 HD)

Kommentar:

Fradrag efter § 8 J, stk. 1 kræver at der er afholdt udgifter til at etablere eller udvide en erhvervsvirksomhed. § 8 J, stk. 3 bestemmer at udgifter, der må anses for et tillæg til en købesum, derimod ikke kan fradrages efter § 8 J, stk. 1.

For Højesteret var spørgsmålet om en udgift til advokat eller revisor er fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, når et selskab ved køb af aktier udvider sin bestående erhvervsvirksomhed (dvs. udgifter til udvidelse af erhvervsvirksomhed), eller om (alle) omkostningerne efter § 8 J, stk. 3 skal anses at vedrøre selve købet af aktierne med manglende fradragsret til følge.

Højesteret endte altså med at give ligningslovens § 8 J, stk. 3 et begrænset anvendelsesområde. Dette betyder, at de fleste omkostninger i forbindelse med opkøb af selskaber og virksomheder vil være fradragsberettigede.