Fradrag for sagsomkostninger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Et selskab blev af det offentlige pålagt at ophøre med sin virksomhed. Efter at virksomheden var indstillet, anlagde selskabet sag mod det offentlige med krav om erstatning for tabt indtjening og tab af goodwill. Det offentlige blev frifundet i sagen. Omkostningerne ved retssagen beløb sig til kr. 88.535, som selskabet fratrak ved indkomstopgørelsen. Vestre Landsret kom til, at de 88.535 kr. ikke var fradragsberettigede, da sagen ikke var anlagt for at sikre fortsat indkomsterhvervelse (TfS 2001.29 VLD.)

Kommentar: Afgørelsen viser, at det er en betingelse for at opnå fradrag, at udgiften er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Landsretten lægger til grund, at retssagen mod det offentlige ikke er anlagt for at give selskabet mulighed for at genoptage den indstillede virksomhed. Sagen vedrørte derfor ikke den løbende indkomsterhvervelse, men alene indkomstgrundlaget. Med andre ord var formålet med sagen mod det offentlige at få en erstatning for tabet heraf. Da udgiften vedrørte tabet af indkomstgrundlaget, var udgifterne ikke fradragsberettigede, idet der ikke er fradrag for udgifter til pleje af formuen.