Fradrag for revisorudgifter og stiftelsesomkostninger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Et holdingselskab blev stiftet ved en skattefri aktieombytning i 1997. Stiftelsesomkostningerne var kr. 11.875. Endvidere var der i 1997 revisionsomkostningerne på kr. 6.250. I 1998 var der revisionsomkostninger på kr. 9.375. Skattemyndighederne nægtede fradrag med henvisning til, at udgiften til stiftelse og revision ikke var afholdt for at sikre indtjeningen i selskabet, men for at pleje formuen – aktierne i datterselskabet. Landsskatteretten kom til, at revisionsomkostningerne var fradragsberettigede, mens stiftelsesomkostningerne ikke kunne fradrages, da de ikke var afholdt som led i indkomsterhvervelsen (TfS 2001.92 LSR).

Kommentar: Der er 2 bestemmelser, som kunne tænkes anvendt – statsskattelovens § 6 om fradrag for driftsomkostninger og Ligningslovens § 8 J om etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomhed. Det spændende er, at Landsskatteretten finder, at holdingselskaber ikke etablerer virksomhed ved at erhverve aktier i et datterselskab. Efter aktie- og anpartsselskabsloven er aktie- og anpartsselskaber pr. definition erhvervsdrivende med det formål at opnå overskud. Afgørelsen viser derfor også, at skatteretten ikke altid følger civilretten, men dens rigtighed drøftes.