Erhvervsmæssig virksomhed - hestehold og udenlandsk selskab

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 18/11 - 2005

Et dansk moderselskab var sambeskattet med et svensk datterselskab, der drev virksomhed med travhestehold. Skattemyndighederne havde ikke godkendt fradrag for underskud ved hestehold i sambeskatningsindkomsten. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at driften af det svenske selskab var erhvervsmæssig henset til, at selskabet kun ejede 2 heste, at der ikke var udarbejdet budgetter, og at indtægten var tilfældig og usikker. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

(TfS 2002, 806)

Kommentar: Der findes en righoldig praksis om sondringen mellem erhverv og hobby for personer. Der findes derimod kun få afgørelser vedrørende selskaber. Dette skyldes, at selskaber pr. definition er erhvervsdrivende, og at selskaber har det formål at opnå overskud. At der dog også for selskaber kan blive tale om, at skattemyndighederne ikke vil anerkende virksomheden som erhvervsmæssig, og dermed anerkende underskuddet, er dommen et eksempel på. Uden at det nævnes i dommens præmisser har landsrettens tanker nok været, at skatteyderen ikke skulle have lov til at få fradrag for et underskud, som han ikke kunne opnå fradrag for, såfremt han selv havde drevet travhestehold.