En køberet til aktier var en skattepligtig afståelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/2 - 2006

I det omfang, der foreligger en aftale om et senere salg, indtræder skattepligten allerede på aftaletidspunktet.

Normalt er køberettigheder blot rettigheder og ikke endelige aftaler og udløser derfor ikke skat.

I denne afgørelse ses et eksempel på, at det modsatte kan være tilfældet.

Der blev etableret en køberet til en aktiepost, som gik ud på, at rettighedshaveren kunne købe en restaktiepost på 92 mill. kr. i en bestemt periode, og dette blev kombineret med en ret for aktionæren til at sælge sin aktiepost til den berettigede i henhold til tegningsoptionen for 121 mill. kr., såfremt han valgte ikke at udnytte sin køberet.

Højesteret fandt, at aftalekomplekset var udformet, så det må have stået som usandsynligt for parterne, at køberetten til akterne ikke som forudsat ville blive udnyttet. Højesteret fandt, at aktierne i skattemæssig henseende måtte anses for afstået ved aftalens indgåelse. Da aktionæren på et tidspunkt havde ejet aktierne i mindre end tre år, blev avancen på aktierne skattepligtig.

(Højesterets dom af 11. november 2005 i sag 496/2004, 2. afdeling)