Beskatning af overpris på apportindskud

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Skatteministeriet har indgået et retsforlig vedrørende den skattemæssige behandling i de tilfælde, hvor myndighederne anfægter et apportindskud i et selskab. Hidtil har praksis været, at såfremt et aktiv indskydes som apportindskud til en overpris, er skatteyderen blevet beskattet ved maskeret udlodning af overprisen, mens anskaffelsessummen for de udstedte aktier er sat til handelsværdien.

Ved forliget har skatteministeriet anerkendt, at det er anskaffelsessummen på de udstedte aktier, der reguleres. Ræsonnementet er, at aktionæren ikke har modtaget noget fra selskabet, idet der alene er spørgsmål om, hvilken overkurs aktierne er tegnet til.

Afgørelsen får derfor ikke betydning i de tilfælde, hvor aktierne tegnes til kurs pari og en eventuel overskydende værdi vederlægges på et gældsbrev, eller i de tilfælde, hvor overprisen er så stor, at selskabet ved apportindskuddet har modtaget større passiver end aktiver.

I disse tilfælde vil der fortsat blive statueret maskeret udlodning, idet aktionæren har modtaget noget fra selskabet - gældsbrevet eller gældsfrigørelsen (TfS 2001.173)