Afslag på dispensation efter Ligningslovens § 16 A, stk. 2.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 29/5 - 2007

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 henregnes til udbytte alt hvad der udloddes til en aktionær bortset fra fondsaktier samt udlodning af likvidtionsprovenu i det kalenderår, hvor selskabet endelig opløses. Efter § 16 A, stk. 2 kan Skat dispensere fra udbyttebeskatningen og tillade at beløb, der udloddes i forbindelse med en kapitalnedsættelse, beskattes efter aktieavancebeskatningsloven.

A A/S, der var aktionær i et ventureselskab, søgte om dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 2. Ingen aktionær ejede mere end 20% af aktiekapitalen i ventureselskabet, og udbytte var derfor ikke skattefrit. Ventureselskabet havde til formål at investere i biomedicinske vækstselskaber. Efter ventureselskabets vedtægter var der pligt til at foretage kapitalnedsættelse og udlodning ved ventureselskabets salg af ejerandele i vækstselskaber. I 2004 var der realiseret en gevinst på 37.200.800 kr., som ventureselskabet ønskede at udlodde i forbindelse med en kapitalnedsættelse. Skat gav ikke dispensation, da ventureselskabet ikke havde foretaget en aktivitetsindskrænkning, idet det var vedtægtsmæssigt bestemt, at salgssummer fra solgte aktier i vækstselskaber skulle udloddes til aktionærerne.
Landsskatteretten afslog også at give dispensation. For Landsskatteretten var det afgørende, at ventureselskabets vedtægter foreskrev kapitalnedsættelse og udlodning samt ventureselskabets virksomhed var lagt an på at opnå overskud ved salg af aktier investeret i vækstselskaber, hvorfor frasalget af aktier i et vækstselskab ikke var en indskrænkning af aktiviteten.

(SKM 2007.168/TfS2007.392)

Kommentar:

Afgørelsen kommer meget belejligt oven i den polemik der har været om elevatormodellen. For elevatormodellen var det afgørende, at udlodningen ved kapitalnedsættelsen blev anset for udbytte, der var skattefrit. I den her refererede sag er det en fordel at få udlodningen karakteriseret som aktieavance. Det er svært at gøre alle tilfredse!
Dispensationspraksis efter Ligningslovens § 16 A, stk. 2 er ganske snæver, og da der er tale om en undtagelsesregel, fortolkes reglen som alle andre undtagelser indskrænkende. For at opnå dispensation kræves, at der i det udloddende selskab er sket en indskrænkning af aktiviteterne. I sagen var det anstrengt at tale om en indskrænkning af aktiviteterne, da ventureselskabets aktivitet var at investere i vækstselskaber for at opnå et overskud, ligesom det i ventureselskabets vedtægter fra stiftelsen var bestemt, hvorledes der skulle forholdes, når en investering blev afviklet med overskud. Havde vedtægterne ikke foreskrevet kapitalnedsættelse og udlodning ved afvikling af en investering, og havde ventureselskabet kunne henvise til en nyligt vedtagen beslutning om at indskrænke og eventuelt afvikle investeringerne, var resultatet måske blevet et andet.