Tinglysningsafgift ved spaltning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/3 - 2005

I en konkret afgørelse fra landsretten er det fastslået, at der i forbindelse med tinglysning af skøde efter ændring af adkomstforholdene i forbindelse med en spaltning ikke var hjemmel til at stille krav om, at skødet påførtes ejendomsværdipåtegning.

Kommentar: Retsstillingen i forbindelse med tinglysning af ejendomsoverdragelser i forbindelse med fusioner og fissioner er efterhånden godt beskrevet i retspraksis. I Lovorientering har vi tidligere refereret Østre Landsrets kendelse af 24. november 2000 fra 6. afdeling, som slog fast, at tinglysning af overdragelse af en ejendom fra det tidligere selskab til et udspaltet selskab forudsatte, at der kunne påvises et adkomstdokument, og jeg har ved andre lejligheder i Lovorientering redegjort for afgørelser, der viser, at man efter det omvendte af en fission, nemlig en fusion, uden skøde kan få tinglyst adkomstændring i tingbogen, men at man først efter at have foretaget en sådan adkomstændring kan få tinglyst udstedelse af pantebrev. Der henvises til søgning i www.lovorientering.dk med søgeordet ”tinglysning” for en uddybning heraf.