Tinglysningsafgift ved omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/1 - 2006

Anpartsselskabet Lindegaard Dambrug blev omdannet til aktieselskab og fremsendte en begæring til tinglysningsdommeren i Holsted om, at det blev berigtiget i tingbogen, at ejeren af selskabets faste ejendom nu var Lindegaard Dambrug A/S med uændret CVR-nr.

Da tinglysningsdommeren havde afvist begæringen og anmodet om, at der blev udarbejdet skøde, gik sagen til Vestre Landsret, som fastslog, at selskabet ikke skifter identitet ved at blive omdannet fra et ApS til et A/S.

Det blev herefter cementeret, at der tinglysningsmæssigt ikke kan stilles krav om, at der skal udarbejdes et overdragelsesdokument for at ændre ejerbetegnelsen i tingbogens adkomstrubrik i en sådan omdannelsessituation.

(Vestre Landsrets kendelse af 6. juli 2005 i kære 13. afdeling B-1227-05, UfR2005.3129)

Kommentar:
Der henvises til en lang række andre resuméer af afgørelser i Lovorientering.dk omkring den tinglysningsmæssige behandling af selskabsretlige omstruktureringer. Se for eksempel U2003.245Ø, som fastslog, at der skal udarbejdes skøde, hvis en ejendom bliver overdraget i forbindelse med, at en personligt ejet virksomhed omdannes til et aktie- eller anpartsselskab. Også tinglysning ved omdannelse af kommanditselskaber til anpartsselskaber og tinglysning i spaltningstilfælde og i interessentskaber er beskrevet andet steds på Lovorientering. En søgning på ”tinglysning” vil give et overblik på dette stadig tættere – af retspraksis – regulerede område.