Tilbagesalg til udstedende selskab i forbindelse med aktiesalg

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/6 - 2006

Et driftsselskab blev solgt. Holdingselskabet solgte imidlertid kun 65 % af aktierne. Samtidig med afhændelsen blev der indgået en aftale om, at de sidste 35 % af aktierne skulle tilbagesælges til det udstedende selskab. Driftsselskabet skulle altså købe 35 % af sig selv.

Samtidig skulle driftsselskabet udstede nye aktier, som derefter blev erhvervet af køberen, således at køberen endte med at besidde hele aktiekapitalen i selskabet.

Spørgsmålet i sagen var, om tilbagesalget af de 35 % af aktierne til driftsselskabet i virkeligheden måtte betragtes som et salg sket til det købende holdingselskab, eller om det skulle respekteres som værende et tilbagesalg til det udstedende selskab.

Den store forskel er, at hvis aktierne blev overdraget direkte fra det sælgende holdingselskab til det købende holdingselskab, var overdragelsen skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven § 2, stk. 1, og ellers ville salget være skattefrit.

Landsretten nåede frem til, at tilbagesalget af de 35 % af aktierne i skattemæssig henseende måtte anses som en overdragelse direkte fra det sælgende til det købende moderselskab og dermed skattepligtig. I den forbindelse lagde landsretten vægt på, at datterselskabet ikke havde midler til at finansiere købet af sine egne aktier, og at overdragelsen derfor forudsatte tilvejebringelse af midler udefra. Ligeledes fandt landsretten, at det var køberholdingselskabets ønske at erhverve hele den samlede aktiekapital.

(TfS 2006,199)