Spaltning og fusion

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

De relativt uoverskuelige regler om fusion og spaltning af både aktieselskaber og anpartsselskaber er erstattet af regler, der skulle indebære en række forenklinger.

KØREPLANEN
Der skal stadig laves fusionsplan og erklæring fra revisorerne om kreditorernes stilling, og fusionsplanen skal stadig være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest på dens 4 ugers-dag, og kreditorerklæringen skal stadig indsendes samtidig dermed eller "senere". Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør stadig fusionsplanen og en advarsel til kreditorerne hvis revisor har bedømt at deres retsstilling forringes ved fusionen.

Der skal også stadig udarbejdes fusionsredegørelser og et fusionsregnskab.

Det er de samme organer som hidtil, der kan træffe bestemmelse om at fusionere, og der skal som hidtil gå mindst 4 uger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse af fusionsplanen.

Ligeledes skal der som hidtil mindst 4 uger før den besluttende generalforsamling være fremlagt en række dokumenter til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Disse dokumenter er udvidet med eventuel mellembalance og vurderingsbalance, se nedenfor.

På generalforsamlingen skal bestyrelsen fremover have som ekstraopgave at redegøre for begivenheder af væsentlig betydning, der er indtruffet i tiden fra fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen.

Anmeldelse om fusionen skal stadig være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at den er besluttet i selskaberne.

Også i spaltningstilfælde skal der fortsat udarbejdes spaltningsplan og -redegørelser og finde indsendelse sted som hidtil og med de samme frister som nævnt ovenfor, og bestyrelsen har samme informationsopgaver.

EKSPLICITTE SPALTNINGSVILKÅR OG FORMODNINGSREGLER:
For så vidt angår spaltning oprettes der udtrykkelige regler, der, hvor det er reelt muligt, er magen til de nye bestemmelser for fusioner.

For spaltninger indføres der formodningsregler omkring fordeling af aktiverne og passiverne mellem flere selskaber. Disse kan være til gavn, hvor den skriftlige plan, af hvad årsag tænkes kan, ikke måtte afdække dette forhold helt.

STØRRE TILBAGEVIRKENDE KRAFT
En af de væsentligste forandringer, som de nye regler frembyder, er muligheden for regnskabsmæssigt at gå længere tilbage i tid ved fusioner og spaltninger, end man hidtil har kunnet. Fremover skal fusions-/spaltningsplanen blot være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens/spaltningens regnskabsmæssige virkning indgår. Hidtil har man kun kunnet gå 6 måneder tilbage.

MELLEMBALANCE
Hvis man går længere tid tilbage end 6 måneder (hvis fusionsplanen er underskrevet senere end 6 måneder efter udløbet af det seneste regnskabår for hvilket årsrapport er udarbejdet) skal der dog for hvert af de fusionerende/spaltende selskaber udarbejdes en mellembalance, der ikke må have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder forud for underskrivelsen af fusions-/spaltningsplanen. Mellembalancen skal revideres (i modsætning til de mellembalancer der udarbejdes i forbindelse med udlodning af ekstraordinært udbytte).

Mellembalancen er et bilag til fusionsredegørelsen.

VURDERINGSBERETNING
Hvis der i forbindelse med en spaltning stiftes et eller flere nye selskaber, eller skal finde kapitalforhøjelse sted i et modtagende selskab, skal der i visse tilfælde som et bilag til fusionsredegørelsen udarbejdes en vurderingsberetning.

For fusioner er en sådan vurderingsberetning ikke påkrævet hvis alle fusionerende selskaber er aktieselskaber, og heller ikke i tilfælde af "egentlig fusion" (hvor der stiftes et nyt selskab ved indskud af de andre, som begge/alle opløses) hvis det fortsættende selskab er et anpartsselskab. De situationer, hvor der stadig skal udarbejdes en vurderingsberetning vil således være, hvor
- der via en egentlig fusion, hvor mindst et af de ophørende selskaber er et ANPARTSselskab, skabes et helt nyt AKTIEselskab
- der via en uegentlig fusion finder opløsning sted af et ANPARTSselskab ind i et fortsættende AKTIEselskab.

I modsætning til almindelige vurderingsberetninger efter ASL § 6a-b kan fusionsvurderingsberetningen være op til 3 måneder gammel på tidspunktet for udarbejdelse af fusionsplanen (hovedreglen efter de nye regler om § 6a-vurderingsberetninger er ellers 4 uger).

ANPARTSSELSKABSLOVEN
Anpartsselskabsloven henviser med nye regler klart til aktieselskabslovens regler, bortset fra hvor der som anført ovenfor er forskelle (begrundet mest i at anpartsselskaber ikke er omfattet af EU's fusionsdirektiv).

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)