Selskaber over europæiske landegrænser

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/3 - 2005

SE-selskabet (Societas Europaea) er en ny selskabsform, som er særligt egnet for selskaber, der ønsker at drive virksomhed på tværs af landegrænser. Aktieselskaber oprettet efter national lovgivning i forskellige medlemsstater, og med hjemsted i forskellige stater, kan med de nye regler danne et SE-selskab ved fusion på tværs af landegrænserne. Ydermere bliver det muligt med SE-selskabet at flytte hjemsted til en anden medlemsstat uden opløsning af selskabet. Ledelsessystemet gøres valgfrit – enstrenget eller tostrenget. Den to-strengede model er kontinentaleuropæisk, og benyttes i f.eks. Frankrig, Tyskland og Danmark (bestyrelse og direktion), mens den en-strengede model er almindelig i common law-lande som England.

Loven om SE-selskaber vil tillige frembyde indløsningsmuligheder for aktionærer, der modsætter sig overgang til SE-selskab eller fusion eller flytning. Der er en lang række andre muligheder og retningslinjer forbundet med SE-selskabet. Jeg vil vende tilbage til mulighederne, når lovforslaget med de nationale tilføjelser, som måtte blive en del af den endelige lovgivning, er vedtaget.

Reglerne om de europæiske aktieselskaber træder i kraft den 8. ok-tober 2004. Som EU-forordning gælder de umiddelbart i Danmark, men desuagtet er der fremsat forslag til lov om forordningens anvendelse i dansk ret. Der er tale om lovforslag om det europæiske selskab, L 142, lov om konsekvensændringer i selskabslovgivningen, årsregnskabsloven og revisorloven, L 143, og lov om medarbejder-indflydelse i SE-selskaber, L 149, der tillige bygger på direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende be-stemmelser til statut for det europæiske selskab, for så vidt angår medarbejderindflydelse.