Mulighed for udbetaling af udbytte under likvidation.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

Efter de regler, der indtil 1. juli 2004 var gældende, kunne der ikke ske uddeling af et selskabs midler til aktionærerne under likvidationen, men pr. 1. juli 2004 er dette ændret.

Reglerne er herefter som følger:

- Generalforsamlingen kan efter udløbet af proklamafristen og op til 2 år efter, at generalforsamlingen har besluttet at lade selskabet træde i likvidation, vedtage at uddele udbytte.
- Vedtagelse af udbytteudlodning kan ske (1) på en ordinær generalforsamling med baggrund i den seneste reviderede årsrapport, eller (2) ved en bemyndigelse til likvidator, som gives med simpelt stemmeflertal, og som kan løbe i samme periode.
- En bemyndigelse til likvidator om at foretage udlodning af ekstraordinært udbytte skal optages i vedtægterne
- Udnyttelsen af en bemyndigelse kan først ske dagen efter, at dens indførsel i vedtægten er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Beslutningen om at udnytte en bemyndigelse skal være skriftlig, og vedlagt forskellige bilag
- De bilag, der skal vedlægges beslutningen er (1) en mellembalance der viser at der er tilstrækkelige midler til rådighed; den skal være gennemgået og påtegnet af revisor, men behøver IKKE være revideret, (2) en erklæring fra likvidator om, at det ekstraordinære udbytte ikke overstiger, hvad der er forsvarligt ud fra selskabets/koncernens økonomiske stilling.

Likvidatorernes generelle ansvar for en forsvarlig bobehandling betyder, at likvidator skal påse, at selskabet efter en konkret formålsbestemt vurdering har tilstrækkeligt overskud i likviditeten til, at foretage udlodningen.

Den nye regel skal gøre likvidationer mere smidige og dermed gøre det muligt at frigøre de utvivlsomme frie midler fra selskaberne i likvidation på et tidligere tidspunkt end det i dag er muligt.

De nye regler gælder for såvel aktieselskaber som anpartsselskaber.

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)