Mulighed for ekstraordinært udbytte

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

Hidtil har udbyttet kun kunne uddeles lovligt efter dansk ret ved vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling. A contoudbytte har ikke været lovligt. Dette er ændret med virkning pr. 1. juli 2004.

Med en ny § 109a i aktieselskabsloven kan generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal herefter bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelse kan gives for en periode frem til næste ordinære generalforsamling. En sådan bemyndigelse skal optages i vedtægterne og angive datoen eller den begivenhed, hvor perioden ophører og angive eventuelle begrænsninger i bemyndigelsen. Optagelse i vedtægterne kræver ikke en særskilt vedtagelse på generalforsamlingen, men kan foretages af bestyrelsen, hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter sig for at give bemyndigelsen.

Bestyrelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte skal optages i bestyrelsens protokol og være vedlagt følgende:

- en mellembalance der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen, og som er gennemgået og påtegnet af selskabets revisor (den behøver ikke være revideret!),
- en erklæring fra bestyrelsen om, at det ekstraordinære udbytte ikke overstiger, hvad der er ansvarligt under hensyn til selskabets og i moderselskabskoncernens økonomiske stilling.

Beslutning om udbytte kan tidligst træffes dagen efter, at vedtægtsændringen, hvorved bemyndigelsen offentliggøres, er registreret og bekendtgjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem.

De nye regler skal ses på baggrund af, at bestyrelsen til alle tider er ansvarlig for, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og hvis bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af et ekstraordinært ud-bytte, der påfører tab, er bestyrelsen erstatningspligtig efter de almindelige regler herom i § 140, der henviser til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Det skal bemærkes, at når bemyndigelsen til bestyrelsen kan gives med simpelt stemmeflertal skyldes det, at lovgiver har ment, at når vedtagelse af almindeligt udbytte kan ske med simpelt stemmeflertal, er der ingen grund til, at et ekstraordinært udbytte skal kræve tilslutning fra en større procentdel af aktionærerne.

Bemyndigelsen kan til enhver tid tilbagekaldes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan beslutte visse begrænsninger i bemyndigelsen, herunder f.eks. maksimeringer eller minimeringer af det ekstraordinære udbyttes størrelse.

Bemærk at det ikke vil være muligt at give bemyndigelse til uddeling af ekstraordinært udbytte på den konstituerende generalforsamling, idet der skal foreligge mindst en vedtaget årsrapport forud for udde-lingen af ekstraordinært udbytte eller i det hele taget noget udbytte.

De nye regler gælder for såvel aktieselskaber som anpartsselskaber.

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)