Modernisering af selskabslovgivningen

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/11 - 2008

Den danske selskabsret er under modernisering. Regeringen har nedsat et udvalg til modernisering af selskabsretten, og datoen for offentliggørelsen af deres rapport er nu fastsat til den 26. november 2008, hvor det forventes, at betænkningen vil kunne downloades fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, www.eogs.dk.

Betænkningen forventes at indeholde forslag om en lang række ændringer, herunder at aktie- og anpartsselsskabsloven skal sammenskrives i en lov, og at kapitalkravet i anpartsselskaber bortfalder.

Dette indebærer, at man herefter ikke længere behøver 125.000 kr. for at stifte et anpartsselskab, men i realiteten kan nøjes med få kroner.

Ledelsen vil være ansvarlig for, at der er tilstrækkelig kapital i forhold til selskabets drift, og det vil i givet fald blive helt essentielt for en stifter af et selskab, som skal sidde i ledelsen af et selskab, at påse, at den kapital, der indskydes, er tilstrækkelig, idet han i modsat fald kan blive personlig erstatningspligtig.

For så vidt angår både aktie- og anpartsselskaber, vil betænkningen formentlig anbefale, at selskabskapital under 500.000 kr. ikke længere behøver at være indbetalt. Der vil således være tale om et tilgodehavende, som selskabet har på stifteren. Dette tilgodehavende vil udvalget formentlig til gengæld foreslå, at selskabet kan kræve indbetalt når som helst.

Det forventes, at betænkningen ydermere vil indeholde regler om, at af selskabskapital udover de 500.000 kr. skal mindst 25% indbetales i forbindelse med stiftelsen, således at det kun er 75% af et sådant beløb, som man ikke behøver at indbetale i forbindelse med stiftelsen.

Den nye selskabslovgivning forventes tillige at indeholde en lang række nye definitioner. Sammen med betænkningen vil udvalget offentliggøre deres færdigformulerede udkast til kapitalselskabslov, som rummer både anpartsselskaberne og aktieselskaberne, og det første kapitel i loven forventes at være et definitionskapitel, hvilket er en lidt usædvanlig konstruktion i dansk lovgivning, men forventes at være gavnligt for forståelsen af loven.

Det forventes også, at det fremover bliver frivilligt, om man vil have både en direktør og en bestyrelse, og at loven bliver mere ordrig end den nuværende lovgivning for at give bedre anvisninger direkte i lovteksten og undgå misforståelser og fejltolkninger.

Der er tale om en komplet modernisering af selskabslovgivningen, der blandt andet indeholder en lang række andre ændringer. Arbejdet i udlandet har pågået siden efteråret 2006, og temaet har været, at den nye lovgivning skal tage højde for den teknologiske udvikling, den stigende internationalisering, udviklingen på kapitalmarkedsområdet og den øgede fokusering på at lette de administrative byrder for erhvervslivet.

Det forventes, at høringsfristen bliver ganske kort, og at den munder ud i et lovforslag, der fremsættes i februar måned 2009.

Sidste gang den danske selskabslovgivning blev gennemgribende revideret var i 1972, så der er tale om historisk begivenhed i selskabsretlig sammenhæng.

Vi følger arbejdet.